Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) si dovoľuje odpovedať na otázky, ktoré najčastejšie kladiete v súvislosti s posudzovaním zhody tlmičov hluku výstrelu (ďalej len „tlmič“) podľa zákona č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 64/2019 Z. z.“):

1. Podľa čoho sa vykonáva posudzovanie zhody tlmiča?

Posudzovanie zhody tlmiča sa vykonáva podľa zákona č. 64/2019 Z. z.

Na posudzovanie zhody neodnímateľného tlmiča so základnými požiadavkami sa podľa § 12 ods. 3 zákona č. 64/2019 Z. z. použije postup posudzovania zhody, ktorým je kusové overenie podľa prílohy č. 5 zákona č. 64/2019 Z. z. alebo následné kusové overenie podľa prílohy č. 6 zákona č. 64/2019 Z. z.

Na posudzovanie zhody odnímateľného tlmiča so základnými požiadavkami sa podľa § 12 ods. 4 zákona č. 64/2019 Z. z. použije postup posudzovania zhody, ktorým je kusové overenie odnímateľného tlmiča podľa prílohy č. 8a zákona č. 64/2019 Z. z. alebo následné kusové overenie odnímateľného tlmiča podľa prílohy č. 8b zákona č. 64/2019 Z. z.

2. Kto môže vykovať posudzovanie zhody tlmiča?

Posudzovanie zhody tlmiča môže podľa § 15 zákona č. 64/2019 Z. z. vykonávať autorizovaná osoba, ktorá je rozhodnutím úradu oprávnená na vykonávanie úloh posudzovania zhody podľa tohto zákona. Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 64/2019 Z. z. sa na autorizáciu a práva a povinnosti autorizovanej osoby vzťahujú ustanovenia § 10 až § 19 a § 21 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Autorizovanými osobami na posudzovanie zhody tlmičov sú SKTC-178 Liptovská skúšobňa s.r.o. a v procese autorizácie je SKTC-112 KONŠTRUKTA - Defence, a.s.  

3. Akou značkou sa označujú tlmiče?

Tlmiče sa podľa § 14 ods. 3 zákona č. 64/2019 Z. z. označujú národnou značkou, ktorá je platná na území Slovenskej republiky. Národná značka sa skladá z národnej overovacej značky, národnej identifikačnej značky a posledného dvojčíslia roku, v ktorom je vykonané posudzovanie zhody.

Národná overovacia značka kusového overenia tlmiča je uvedená v prílohe č. 8 k Vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 72/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných požiadavkách, postupoch posudzovania zhody a spôsobe označovania strelnej zbrane a streliva na civilné použitie v znení vyhlášky č. 279/2022 Z. z. (ďalej len „vyhláška č. 72/2019 Z. z.“) časť C štvrtý bod „Národné overovacie značky Slovenskej republiky platné od 20. októbra 2014 pre strelné zbrane, od 20. októbra 2016 pre strelivo a od 15. októbra 2022 pre tlmič“.

4. Je potrebné k tlmiču vypracovať a vydať vyhlásenie o zhode?

Výrobca alebo dovozca, ak si uvedenú povinnosť výrobca nesplnil, je povinný pred uvedením tlmiča na slovenský trh vypracovať a vydať vyhlásenie o zhode podľa § 13 zákona č. 64/2019 Z. z. a prílohy č. 10 zákona č. 64/2019 Z. z.

5. Podlieha dovážaný tlmič posudzovaniu zhody podľa zákona č. 64/2019 Z. z.?

Podľa § 12 ods. 13 zákona č. 64/2019 Z. z. „Posudzovaniu zhody nepodlieha dovážaná strelná zbraň alebo dovážané strelivo, ak sú označené príslušnou overovacou značkou podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná (Dohovor o vzájomnom uznávaní skúšobných značiek ručných palných zbraní C.I.P. (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 70/1975 Zb.)). Posudzovaniu zhody podlieha neodnímateľný tlmič, ktorý je súčasťou dovážanej strelnej zbrane podľa prvej vety.“

Z uvedeného vyplýva, že posudzovaniu zhody podľa § 12 ods. 3 a 4 zákona č. 64/2019 Z. z. podlieha dovezený neodnímateľný tlmič ako aj odnímateľný tlmič. Neodnímateľný tlmič, aj keď je súčasťou dovážanej strelnej zbrane, ktorá nepodlieha posudzovaniu zhody, pretože je už označená príslušnou overovacou značkou podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná (Dohovor o vzájomnom uznávaní skúšobných značiek ručných palných zbraní C.I.P. (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 70/1975 Zb.)) podlieha posudzovaniu zhody podľa § 12 ods. 3 zákona č. 64/2019 Z. z.

Ak tlmič nie je posúdený podľa § 12 ods. 3 a 4 zákona č. 64/2019 Z. z. považuje sa za:

  • zakázanú zbraň podľa zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 190/2003 Z. z.“) § 4 ods. 2 písm. r „zbraň kategórie A s neodnímateľným tlmičom hluku výstrelu spĺňajúcim podmienky podľa osobitného predpisu“, prípadne
  • zakázaný doplnok zbrane podľa zákona č. 190/2003 Z. z. § 4 ods. 4 „zakázaným doplnkom zbrane je tlmič hluku výstrelu, ktorý nespĺňa podmienky podľa osobitného predpisu (zákon č. 64/2019 Z. z.)“.

Pre spresnenie si dovoľujeme uviesť, že všetky tlmiče odnímateľné alebo neodnímateľné, ako aj všetky tlmiče, či už vyrobené na Slovensku alebo dovezené z akejkoľvek krajiny, musia mať vykonané posúdenie zhody podľa zákona č. 64/2019 Z. z., aby neboli zaradené medzi zakázané zbrane podľa § 4 ods. 2 písm. r) zákona č. 190/2003 Z. z. alebo aby neboli zakázaným doplnkom zbrane podľa § 4 ods. 4 zákona č. 190/2003 Z. z.

6. Je možné na slovenskom trhu sprístupňovať tlmiče, ktoré neprešli posudzovaním zhody podľa § 12 ods. 3 a 4 zákona č. 64/2019 Z. z.?

Ako vyplýva z odpovede na otázku číslo 5, tak na slovenskom trhu nie je možné sprístupňovať tlmiče, ktoré neprešli posudzovaním zhody podľa § 12 ods. 3 a 4 zákona č. 64/2019 Z. z.

Zákon č. 64/2019 Z. z. patrí do tzv. neharmonizovanej legislatívy okrem niektorých ustanovení zákona č. 64/2019 Z. z., ktorými je zabezpečená transpozícia vykonávacej smernice Komisie (EÚ) 2019/68 zo 16. januára 2019, ktorou sa stanovujú technické špecifikácie označovania strelných zbraní a ich hlavných častí podľa smernice Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní, vykonávacej smernice Komisie (EÚ) 2019/69 zo 16. januára 2019, ktorou sa stanovujú technické špecifikácie pre poplašné a signálne zbrane podľa smernice Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní a článku 4 ods. 1 písm. a) a článku 4 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/853 zo 17. mája 2017, ktorou sa mení smernica Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní. Príslušné ustanovenia zákona č. 64/2019 Z. z., ktorými je zabezpečená transpozícia je možné nájsť v tabuľkách zhody, ktoré je možné nájsť na nasledujúcom linku https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=7379.  

Ostatné ustanovenia zákona č. 64/2019 Z. z. patria do neharmonizovanej oblasti a sú to ustanovenia zákona č. 64/2019 Z. z., ktorými je zabezpečovaná implementácia rozhodnutí C.I.P. podľa Dohovoru o vzájomnom uznávaní skúšobných značiek ručných palných zbraní (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 70/1975 Zb.) a národná úprava, ktorá sa týka posudzovania zhody tlmičov.

Dohovor o vzájomnom uznávaní skúšobných značiek ručných palných zbraní C.I.P. (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 70/1975 Zb.) sa týka iba oblasti strelných zbraní a streliva. Vzájomné uznávanie v rámci členských krajín C.I.P. je zabezpečené ustanovením podľa § 12 ods. 13 zákon č. 64/2019 Z. z., podľa ktorého „Posudzovaniu zhody nepodlieha dovážaná strelná zbraň alebo dovážané strelivo, ak sú označené príslušnou overovacou značkou podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná (Dohovor o vzájomnom uznávaní skúšobných značiek ručných palných zbraní C.I.P. (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 70/1975 Zb.)).“

Oblasť posudzovania zhody tlmičov je čisto národná právna úprava a v rámci zákona č. 64/2019 Z. z. nie je ustanovené žiadne vzájomné uznávanie pre tlmiče.

Zákon č. 268/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu v znení zákona č. 376/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 268/2022 Z. z.“) prešiel riadnym pripomienkovým konaním a bol predložený na rokovanie vlády Slovenskej republiky ako materiál LP/2021/644 a do Národnej rady Slovenskej republiky ako tlač 966 (VIII. volebné obdobie).  

Podľa sprievodných dokumentov k zákonu č. 268/2022 Z. z. (napr. podľa Doložky vybraných vplyvov a Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie) je evidentné, že sa nebude uplatňovať vzájomné uznávanie a zároveň sa predpokladali zvýšené náklady pre podnikateľské prostredie z dôvodu zabezpečenia posudzovania zhody: „Zavedenie tejto povinnosti má negatívny vplyv na podnikateľské prostredie - výrobcov a dovozcov nakoľko v prípade záujmu vyrábať alebo dovážať tlmiče na územie SR musia zabezpečiť uvedené posúdenie zhody tlmičov, avšak na druhej strane po splnení povinnosti zabezpečiť proces posúdenia zhody tlmiča hluku výstrelu sa rozšíri portfólio povolených výrobkov, s ktorými je možné obchodovať, a teda ktoré je možné uvádzať na trh Slovenskej republiky, čo je priaznivé ako pre samotných výrobcov, tak aj dovozcov tlmičov hluku výstrelu.“ Materiál je dostupný na nasledujúcom linku https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=8666.

Zákon č. 64/2019 Z. z. vrátane 2 noviel zákona č. 64/2019 Z. z. neobsahuje štandardnú klauzulu vzájomného uznávania pre právne predpisy z neharmonizovanej oblasti, na základe ktorej platí pravidlo, podľa ktorého sa výrobku, ak bol uvedený na trh v jednom členskom štáte EÚ nesmie brániť, aby bol uvedený na trh v inom členskom štáte EÚ. Táto klauzula vzájomného uznávania sa v zákone č. 64/2019 Z. z. neuplatňuje z dôvodu, že upravuje požiadavky na strelné zbrane, strelivo a tlmiče, ktorých uvádzanie na trh sa považuje za citlivú oblasť z hľadiska bezpečnosti.

V takomto znení bol návrh zákona č. 268/2022 Z. z. notifikovaný podľa požiadaviek smernice (EÚ) 2015/1535. Európska komisia (EK) zaregistrovala návrh zákona 24. marca 2022 pod označením 2022/0170/SK. Následne začala plynúť 3-mesačná lehota do 24. júna 2022, počas ktorej bolo možné vzniesť námietky zo strany Európskej komisie, členských štátov EÚ alebo iných subjektov. K návrhu zákona neboli predložené žiadne pripomienky alebo iné komunikácie zo strany Európskej komisie, členských štátov EÚ alebo iných subjektov. Pripomienkovanie podľa požiadaviek smernice (EÚ) 2015/1535 bolo riadne ukončené.

Vyhláška č. 72/2019 Z. z. prešla podobným legislatívnym procesom a vnútrokomunitárnym pripomienkovým konaním podľa požiadaviek smernice (EÚ) 2015/1535 ako zákon č. 64/2019 Z. z. pod označením 2022/0179/SK.

Z uvedeného vyplýva, že zákon č. 64/2019 Z. z. nepredpokladal ani nepredpokladá pre tlmiče „všeobecné“ vzájomné uznávanie.

7. Je možné na Slovenku evidovať tlmiče opatrené len zahraničnou overovacou značkou, respektíve len na základe vyhlásenia o zhode podľa zahraničných právnych predpisov bez vyznačenej overovacej značky?

Tlmiče musia mať vykonané posudzovanie zhody autorizovanou osobou na území Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 3 a 4 zákona č. 64/2019 Z. z.

Vo vzťahu k overovacej značke je ustanovené len uznávanie pre strelné zbrane a strelivo podľa § 14 ods. 4 zákona č. 64/2019 Z. z. „Overovacia značka úradnej skúšobne iného členského štátu, ktorou je označená strelná zbraň a strelivo, je považovaná za overovaciu značku podľa tohto zákona.“

Podrobnejšiu odpoveď nájdete vo vyššie uvedených bodoch.

8. Prečo sa v Slovenskej republike vyžaduje duplicitné posudzovanie zhody tlmiča, ktorý už bol posúdený v inom členskom štáte Európskej únie?

Členské štáty Európskej únie majú rozdielne požiadavky pri uvedení tlmiča na trh prípadne sú tlmiče zakázaným doplnkom strelnej zbrane alebo zakázanou zbraňou.

Slovenská republika zvažovala bilaterálne uznávanie na základe dohody, čo bolo predmetom rokovania s českou stranou. V Slovenskej republike ako napríklad aj v Českej republike je na posudzovanie zhody tlmiča ustanovené kusové overenie tlmiča, čo znamená, že musí byť overený každý kus.

Počas rokovaní však vyplynulo veľa rozdielov v posudzovaní zhody tlmičov ako aj v postavení tlmiča v rámci zbrojnej legislatívy. V Českej republike sa vykonáva kusové overenie iba tlmičov pre strelné zbrane, ktoré používajú náboj so stredovým zápalom a skúšobná streľba sa vykonáva so spotrebným nábojom, ktorý má spotrebný tlak. V Slovenskej republike sa vykonáva kusové overenie tlmičov na všetky strelné zbrane, ktoré používajú náboj so stredovým zápalom ako aj s okrajovým zápalom. V Slovenskej republike sa na rozdiel od Českej republiky, vykonáva skúšobná streľba rovnako ako pri overovaní strelnej zbrane pomocou skúšobných nábojov, ktoré dosahujú vyššie tlaky ako spotrebné náboje.

V rámci rokovaní sa dospelo k záveru, že z dôvodu vykonávania kusového overenia tlmičov, tak tie tlmiče, ktoré sú určené na uvedenie na slovenský trh môžu byť posúdené len podľa slovenských požiadaviek a tie tlmiče, ktoré sú určené pre český trh, môžu byť posúdené len podľa požiadaviek ustanovených v Českej republike. Nie je potrebné, aby bol tlmič súčasne posúdený podľa slovenských aj českých požiadaviek a teda sa má za to, že nejde o duplicitné posudzovanie zhody tlmičov. Uvedený postup sa uplatňuje aj v iných oblastiach výrobkov, ktorých posudzovanie zhody je ustanovené len národnou legislatívou.

9. Rokuje Slovenská republika v oblasti tlmičov o možnosti vzájomného uznávania napríklad s Českou republikou?

Áno. Slovenská republika rokovala o možnosti vzájomného uznávania značiek pre tlmiče s Českou republikou.

Z rokovaní vyplynulo, že Česká republika v rámci legislatívy pre tlmiče neustanovila možnosť vzájomného uznávania rovnako ako je to aj v slovenskej legislatíve pre tlmiče.

Na základe bilaterálnych rokovaní sa dospelo k záveru, že vzájomné uznávanie výsledkov skúšok pre tlmiče nie je v súčasnosti možné vzhľadom na rozdielne požiadavky na overovanie tlmičov a rozdielne postavenie tlmičov v zbrojných predpisoch oboch štátov (napríklad zakázaný doplnok strenej zbrane/ strelná zbraň kategórie C/ strelná zbraň kategórie B).

Okrem uvedeného z rokovaní vyplynulo, že v Slovenskej republike sa na rozdiel od Českej republiky overujú všetky tlmiče na strelné zbrane so stredovým zápalom ako aj s okrajovým zápalom, pričom v Českej republike sa overujú tlmiče len na strelné zbrane so stredovým zápalom. V posudzovaní zhody tlmičov sú medzi Slovenskou republikou a Českou republikou podstatné odlišnosti (pozri odpoveď k otázke č. 8).  

Slovenská a česká strana sa dohodli, že otvoria tému uznávania tlmičov v rámci Dohovoru o vzájomnom uznávaní skúšobných značiek ručných palných zbraní C.I.P. (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 70/1975 Zb.), ktorého sú obe krajiny členom s cieľom zjednotiť postup posudzovania zhody tlmičov a ich postavenia v rámci členských krajín C.I.P.