ODOVZDANIE PRESTÍŽNYCH OCENENÍ ZA KVALITU A SPOLOČENSKÚ ZODPOVEDNOSŤ

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ako koordinátor štátnej politiky kvality vyhlasuje pravidelne súťaž Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť. Cieľom súťaže je ocenenie najúspešnejších organizácií, ktoré v priebehu roka prešli hodnotením podľa európsky uznávaných kritérií a preukázali, že kvalita a spoločenská zodpovednosť je pre nich prioritou v každej oblasti ich pôsobenia.

November je v Európe tradične venovaný kvalite, čo dokazujú rôzne podujatia a konferencie v oblasti kvality organizované v mnohých európskych krajinách. Slovenská republika sa k tejto tradícii pripája odovzdávaním najprestížnejších ocenení v oblasti kvality a spoločenskej zodpovednosti.

Slávnostný večer odovzdávania ocenení sa uskutočnil 8. novembra 2022 o 17.00 h v Historickej budove Národnej rady SR v Bratislave, nad ktorým prevzal záštitu predseda vlády Slovenskej republiky Eduard Heger. Pozvanie prijali štátni tajomníci, predsedovia ústredných orgánov štátnej správy, zástupcovia samosprávy a podnikateľského prostredia. Ocenenia v oblasti kvality a spoločenskej zodpovednosti boli odovzdané úspešným organizáciám, ale aj jednotlivcom, ktorí dokázali svoju výnimočnosť v oblasti kvality a spoločenskej zodpovednosti.


VÝSLEDKY SÚŤAŽE NÁRODNÁ CENA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA KVALITU A SPOLOČENSKÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA ROK 2022

Kategória A - KVALITA

Víťazi súťaže v kategórii A:

 • Mestská časť Bratislava - Staré Mesto v kategórii A (uplatňovanie princípov výnimočnosti)
 • Slovenské elektrárne, a.s. v kategórii A (uplatňovanie zásad manažérstva kvality)

Ocenení finalisti súťaže v kategórii A (uplatňovanie princípov výnimočnosti):

 • Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
 • Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Ocenení finalisti súťaže v kategórii A (uplatňovanie zásad manažérstva kvality):

 • MONDI SCP, a.s.
 • Brose Prievidza, spol. s r.o.
 • STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.
 • VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
 • Dr. Max Holding SK, a.s.

Kategória B – SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

Víťaz súťaže v kategórii B:

 • MONDI SCP, a.s. 

Ocenení finalisti súťaže v kategórii B:

 • Slovenské elektrárne, a.s.
 • TESCO STORES SR, a.s.

Ocenenie rozvoja spoločenskej zodpovednosti:

 • Danfoss Power Solutions, a.s.

VÝSLEDKY SÚŤAŽE TOP MANAŽÉRI KVALITY ROKA 2022

Ocenení:
Kategória A) súkromný sektor

 • Peter Tinka, Schaeffler Skalica spol. s r.o.

Kategória B) sektor verejnej správy

 • Peter Madzík, Katolícka univerzita v Ružomberku

VÝSLEDKY SÚŤAŽE CENA ZA NAJLEPŠÍ PRÍSPEVOK V OBLASTI KVALITY ZA ROK 2022

Ocenení:
Kategória - najlepší publicistický príspevok (autorstvo novinár, publicista)

 • Peter Scherhaufer je autorom príspevku s názvom „Staré zvyky a mikromanažment v kríze neplatia. Prežijú tie firmy, ktoré zmenia spôsob riadenia“, ktorý bol uverejnený v portáli trend.sk.

Kategória - najlepší odborný príspevok (autorstvo odborná verejnosť)

 • Katarína Teplická, Erika Helmanovská a Zoltán Szalay sú autormi príspevku s názvom „Zvyšovanie kvality zákaziek implementáciou nástrojov procesného manažmentu“ a bol uverejnený v odbornom časopise Q-magazín.

Kategória - najlepší vedecký príspevok (autorstvo vedecký pracovník)

 • Peter Križan, Ľubomír Šooš a Ľudovít Kolláth sú autormi vedeckého článku s názvom „Výskum materiálového zhodnocovania komunálneho odpadu technológiou briketovania“, ktorý bol zverejnený v recenzovanom časopise Waste Forum.

Kategória - najlepšia dizertačná práca (autorstvo absolvent doktorandského štúdia)

 • Juraj Kliment obhájil svoju dizertačnú prácu s názvom „Rámec pre modelovanie dynamického manažérstva rizík v rámci automobilového priemyslu“ na Technickej univerzite v Košiciach.

Kategória - najlepšia diplomová práca (autorstvo absolvent vysokoškolského štúdia)

 • Martina Pulmanová obhájila svoju diplomovú prácu s názvom „Využitie nástrojov kvality pri racionalizácii podnikových procesov“ na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

OCENENIE ZA CELOŽIVOTNÝ PRÍNOS V OBLASTI KVALITY

Predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Katarína Surmíková Tatranská ocenila i osobnosť, ktorá celý svoj profesijný život zasvätila kvalite a zvyšovaniu povedomia o nej. Ocenenie získal Alexander Tomčík.