Dňa 1. decembra 2022 na pozvanie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) vystúpil na konferencii o digitalizácii a moderných technológiách na Slovensku, Dr. Klaus Neuder, vedúci oddelenia národného komitétu DKE v Nemecku s prezentáciou zameranou na Transfer inovácií a výsledkov výskumu prostredníctvom noriem do zdravotníctva.

Ako uviedol Dr. Klaus Neuder vo svojej prezentácii: „Výsledky výskumu a inovácií môžu byť základom pre tvorbu technických noriem v oblasti zdravotníctva a starostlivosti o pacienta. Na druhej strane oblasť zdravotníctva, najmä medicíny je regulovaná legislatívou (napr. Nariadenie o zdravotníckych pomôckach). Cieľom je nájsť vzájomnú rovnováhu. Hoci je používanie technických noriem dobrovoľné, sú nevyhnutné na podporu regulačného rámca, zrýchľujú uvádzanie výrobkov na trh a podporujú diskusiu medzi výrobcami, notifikovanými osobami a regulátormi. Technické normy sú dôveryhodnou platformou pre všetky zainteresované strany“.

Videoprezentácia Dr. Klausa Neudera na tému Transfer inovácií a výsledkov výskumu prostredníctvom noriem do zdravotníctva

JESENNÁ ITAPA 2022Na fotografii: Dr. Klaus Neuder, vedúci oddelenia národného komitétu DKE v Nemecku