Úrad pre normalizácie, metrológie a skúšobníctva SR (ÚNMS SR) za uplynulé 4 roky v rámci národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy v spolupráci so zapojenými partnermi a spolupracujúcimi subjektmi vynaložil úsilie, zrealizoval a uskutočnil nespočetné množstvo aktivít, ktoré sa pretavili do konkrétnych výsledkov podporujúcich kvalitnejšiu verejnú správu na Slovensku.

Niektoré z našich výsledkov môžete nájsť v informačnom letáku Národný projekt v číslach (PDF, 3,6 MB). Obsahuje prehľad informácií, údajov a výsledkov, ktoré sa nám spoločne v rokoch 2018-2022 podarilo dosiahnuť.

VÝSLEDKY ŠTYROCH ROKOV REALIZÁCIE NÁRODNÉHO PROJEKTU V ČÍSLACH

VÝSLEDKY ŠTYROCH ROKOV REALIZÁCIE NÁRODNÉHO PROJEKTU V ČÍSLACH