ÚSTREDNÝ KONTROLNÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV POĽNOHOSPODÁRSKY V BRATISLAVE NASLEDUJE TREND ZLEPŠOVANIA

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) ako národný organizátor Externej spätnej väzby modelu CAF udelil titul Efektívny používateľ modelu CAF Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu v Bratislave.

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave je jednou z organizácií, ktoré získali podporu CAF centra pri kompletnom prvom cykle implementácie modelu CAF. S implementáciou začali v marci 2023 a počas ďalších 14 mesiacov prešli procesom samohodnotenia, zlepšovania a hodnotením Externej spätnej väzby modelu CAF. Ich snaha a pozitívne výsledky boli ocenené a organizácia získala titul Efektívny používateľ modelu CAF.

„Napriek tomu, že Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP) je veľmi rozsiahla organizácia so záberom vo všetkých regiónoch Slovenska, chopili sa modelu CAF veľmi odhodlane a naplno. Veľmi pozitívne hodnotím zapojenie do samohodnotenia zástupcov z každého regionálneho pracoviska, čo nie je vôbec štandardné. Je to dôkazom toho, že potreba zvyšovať kvalitu a zlepšovať služby bola zo strany vedenia komunikovaná správne a zamestnancami plne prijatá. Zároveň som rád, že UKSUP je jednou zo štyroch organizácií rezortu pôdohospodárstva, ktoré implementujú model CAF, čo prináša perspektívu do budúcich benchmarkingových aktivít.“

Titul si z rúk predsedu ÚNMS SR Pavla Pavlisa prevzal generálny riaditeľ ÚKSÚP Vladimír Urmanič.

K získaniu ocenenia srdečne blahoželáme.