POKRAČUJEME V SAMOHODNOTENÍ PODĽA MODELU CAF – ABSOLVOVALI SME WORKSHOP K TVORBE SAMOHODNOTIACEJ SPRÁVY

Dňa 12. júna 2024 v CAF centre Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) sa organizoval workshop k písaniu samohodnotiacej správy. Členovia CAF tímu ÚNMS SR ako vlastníci jednotlivých kritérií modelu CAF prišli na stretnutie s predbežne vypracovanými pokladmi. Workshop sa tak niesol v tvorivej atmosfére.

Členovia CAF tímu si konzultovali, navrhovali a upravovali jednotlivé pasáže pridelených kritérií so školiteľom, ktorý im najskôr ozrejmil, ako dané kritérium treba vnímať, ako ho uchopiť a správne spracovať.

Na stretnutí prebehli konzultácie s vlastníkmi kritérií 1 až 9, pričom im bola zdôraznená potreba spracovať jednotlivé kritériá a subkritériá modelu CAF v zmysle PDCA cyklu a tiež bola riešená téma potreby doplnenia dôkazov, silných stránok a námetov na zlepšovanie k jednotlivým kritériám.

V súčasnosti prebieha sumarizácia podkladov, následne sa bude realizovať konsenzus míting, finalizácia predkladanej správy a interné pripomienkové konanie zamestnancami ÚNMS SR.