Zákazka pozostáva z:

 • Poistenia nehnuteľností (stavieb)
  • Škody spôsobené živelnou udalosťou
  • Škody spôsobené vodou z vodovodných zariadení
  • Škody spôsobené vandalizmom
 • Poistenia hnuteľných vecí (zariadení)
  • Škody spôsobené živelnou udalosťou
  • Škody spôsobené vodou z vodovodných zariadení
  • Škody spôsobené odcudzením

Budovy, ktoré sú predmetom poistenia, sú využívané zväčša na administratívne účely.
Poistenie sa požaduje uzatvoriť na obdobie 1 roka.