Zákazka pozostáva z:

Poistenia všeobecnej zodpovednosti za škodu

Poistenie sa musí vzťahovať na zodpovednosť za škodu spôsobenú tretej osobe v súvislosti s výkonom v súvislosti s výkonom vlastníckych práv, správy a prevádzky nehnuteľností (vlastníctvo, správa, prenájom prevádzka budov) vlastníckych práv, správy a prevádzky nehnuteľností (vlastníctvo, správa, prenájom prevádzka budov) - areál Štefanovičova 3 a Karloveská 63 v Bratislave.

Škodou sa rozumie:

  • Škoda na veci (fyzické poškodenie alebo zničenia vecí);
  • Škoda na zdraví (usmrtenie, telesné poranenie alebo poškodenie zdravia tretích osôb)

Predmetom poistenia nie sú škody spôsobené činnosťou a rozhodnutiami poistníka/poisteného, škody vyplývajúce z prevádzky nájomcov.
U verejného obstarávateľa za obdobie posledných 5 rokov nedošlo k škodovému priebehu udalostí spôsobených tretím osobám vyplývajúcich z činností, ktoré sú predmetom tohto poistenia.