Predmetom zákazky je preverenie finančných informácií súvisiacich s implementáciou európskych normalizačných dokumentov do sústavy slovenských technických noriem prekladom do slovenského jazyka.