Predmet zákazky:

Konzultačné a školiace služby v oblasti implementácie systému manažérstva kvality podľa požiadaviek medzinárodnej normy STN EN ISO 9001: 2016 v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v rámci národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy.