Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je zaobstaranie výpočtovej techniky pre Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.