Dňa 9. februára 2022 na 55. schôdzi Národná rada Slovenskej republiky schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z.

Zákonom sa zabezpečuje zrovnoprávnenie postavenia subjektov vykonávajúcich overovanie určených meradiel, uvoľnenie trhu v rámci regulácie výkonu overovania druhov určených meradiel a zavedenie štatistickej kontroly určených meradiel na predĺženie času platnosti overenia určených meradiel.

Ďalej sa  precizuje spôsobilosť v oblasti metrológie a upravujú sa ustanovenia týkajúce sa autorizácie a registrácie za účelom zníženia byrokratickej záťaže pre subjekty vykonávajúce tieto činnosti. Súčasťou zákona je aj racionalizácia podmienok metrologického dozoru vo vzťahu k ukladaniu pokút.

Legislatívne zmeny odrážajú aktuálny stav ako aj zmeny, ktoré si vyžiadala aplikačná prax, zavedú pluralitu trhu v rámci vytvárania priaznivých podmienok pre podnikateľské prostredie a zabezpečia zníženie byrokratickej záťaže podnikateľského prostredia v nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2020 – 2024.