Dňa 1. apríla 2022 nadobudol účinnosť zákon o metrológii č. 58/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) vydáva k novele zákona o metrológii tlačovú správu (PDF, 349,7 kB).