Pozvánka na 17. konferenciu o kvalite a spoločenskej zodpovednosti

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR si Vás dovoľuje pozvať na online podujatie „17. konferencia o kvalite a spoločenskej zodpovednosti". Konferencia sa uskutoční dňa 27. septembra 2022 v čase od 09:00 h do 16:00 h prostredníctvom online platformy.

Cieľom už tradičnej konferencie je rozšírenie poznatkov v oblastiach, ktoré prispievajú k zvyšovaniu kvality organizácií verejnej správy a napomáhajú im na ich ceste k výnimočnosti. Ide o témy, ktoré sa týkajú každodenného života organizácie, a tak konferencia vytvára vhodný priestor na výmenu teoretických poznatkov a praktických skúseností medzi odborníkmi i zástupcami jednotlivých organizácií.

Obsahom konferencie sú témy vychádzajúce z praxe:

 • Ako vniesť ESG kritériá do chodu verejných inštitúcií
  Ing. Ivana Vagaská, Nadácia Pontis
   
 • Aktuálne trendy v modernizácii verejnej správy
  doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
   
 • Skúsenosti Ministerstva životného prostredia SR s modelom CAF z hľadiska odolnosti
  Ing. Jana Mikudová, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
   
 • Age management v SR alebo trvalo udržateľná zamestnanosť v každom veku
  PaedDr. Ilona Hegerová, Slovenská asociácia age managementu, o.z.
   
 • Zasypaní v informačnej lavíne - ako z nej von
  Mgr. Marie Stracenská, PR odborníčka, bývalá novinárka
   
 • Budovanie modernej štátnej firmy
  Pavol Miroššay, Slovensko IT, a.s.
   
 • Praktické skúsenosti s implementáciou modelu CAF na miestnom úrade v Bratislave-Staré Mesto
  Ing. Lucia Lanáková, Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
   
 • Implementácia normy STN EN ISO 9001:2016 Systémy manažérstva kvality - Požiadavky do činnosti ÚVO, prínosy a nevýhody, čo prináša uvedená norma pre rôzne stupne riadenia v ÚVO
  Ing. Karol Mikula, Úrad pre verejné obstarávanie
   
 • Skutočne zdravá škola na Slovensku
  Mgr. Anetta Vaculíková, MBA, Skutočne zdravá škola o.z.
   
 • Výsledky NP Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy
  JUDr. Mgr. Anna Budiaková, PhD., Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo

Konferencia je určená pre zamestnancov a zástupcov organizácií verejnej správy a všetkých, ktorí sa o zavádzanie manažérstva kvality a uplatňovanie princípov spoločenskej zodpovednosti zaujímajú. 

Registrácia je otvorená a účasť na konferencii je bezplatná.

Online registrácia