Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) ako národný organizátor Externej spätnej väzby modelu CAF udelil titul Efektívny používateľ modelu CAF Environmentálnemu fondu, ktorý úspešne implementoval tento model v rámci národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy.

Environmentálny fond je jednou z posledných organizácií, ktoré sa do národného projektu podporovaného z Európskeho sociálneho fondu zapojili. S implementáciou začali iba v novembri 2021. Za rok si prešli náročným procesom samohodnotenia, zlepšovania a hodnotením Externej spätnej väzby modelu CAF. Ich snaha a pozitívne výsledky boli ocenené a organizácia získala titul Efektívny používateľ modelu CAF.

„Trvalé zlepšovanie je cieľom pre každú modernú a dobre fungujúcu organizáciu. Som veľmi rád, že v rezorte životného prostredia si túto myšlienku osvojili už tri organizácie. Po samotnom Ministerstve životného prostredia SR a Slovenskej inšpekcii životného prostredia úspešne prešiel zavedením nástroja manažérstva kvality i Environmentálny fond. Vidím to ako pozitívny príklad i pre ďalšie rezorty, ktorým záleží na vlastnom zlepšovaní.“

Titul si z rúk podpredsedu ÚNMS SR Tomáš Peták prevzal generálny riaditeľ Ľubomír Vačok.

ENVIRONMENTÁLNY FOND – ĎALŠIA ORGANIZÁCIA, KTORÁ SI VYTÝČILA KVALITU AKO SVOJ CIEĽ

Na fotografii zľava: Tomáš Peták, podpredseda ÚNMS SR a Ľubomír Vačok, generálny riaditeľ Enviromentálneho fondu

K získaniu ocenenia srdečne blahoželáme.