Odborné semináre

Jedným z troch hlavných cieľov programu Rozvoja skúšobníctva a technickej normalizácie je zvyšovanie informovanosti odbornej a spotrebiteľskej verejnosti s problematikou posudzovania zhody, pretože aj vďaka pravidelnej osvetovej činnosti je možné do značnej miery redukovať výskyt nebezpečných výrobkov na trhu.

Takéto vzdelávanie je dôležité nielen pre výrobcov, ich splnomocnencov a distribútorov, ale aj pre spotrebiteľov, ktorí vo väčšine prípadov nedokážu na základe informácií nachádzajúcich sa na výrobku určiť jeho bezpečnostné parametre, nepoznajú svoje práva pri nákupe týchto výrobkov a nevedia kde sa obrátiť so svojimi otázkami a problémami.

Realizácia seminárov, na ktorých vystupujú okrem zamestnancov ÚNMS SR, autorizovaných a notifikovaných osôb aj predstavitelia Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI), Slovenského ústavu technickej normalizácie (SUTN), dávajú spotrebiteľom aj výrobcom priestor na kladenie otázok a vyjasnenie si praktických problémov.

ÚNMS SR, odbor skúšobníctva a TN organizuje prostredníctvom programu Rozvoja skúšobníctva a TN odborné semináre zamerané na posudzovanie zhody určených výrobkov.

ÚNMS SR, odbor skúšobníctva a TN taktiež organizuje prostredníctvom programu Rozvoja skúšobníctva a TN odborné semináre pre inšpektorov Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) a orgánov štátnej správy. Semináre sú zamerané na konkrétne informácie súvisiace s posudzovaním zhody určených výrobkov, základné technické parametre jednotlivých druhov výrobkov, špecifikovaných v jednotlivých normách a súvisiacu legislatívu.