Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) udeľuje na základe § 4 ods. 5 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zhode“) nasledujúce výnimky:

Výnimky COVID-19

Výnimky podľa MDR a IVDR (článok 59 nariadenia (EÚ) 2017/745 a článok 54 nariadenia (EÚ) 2017/746)