Spôsobilosť v oblasti metrológie

Spôsobilosť v oblasti metrológie

Spôsobilosť v oblasti metrológie definovaná v § 29 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o metrológii“) je súhrn odborných vedomostí, praktických schopností a znalosť predpisov z oblasti, ktorá je predmetom autorizácie alebo registrácie.

Preveruje ju Slovenský metrologický ústav (ďalej len „SMÚ“) vykonaním skúšky preverenia spôsobilosti v oblasti metrológie na predmet činnosti a na druh určeného meradla, ktoré žiadateľ o preverenie spôsobilosti v oblasti metrológie požadoval preveriť a osvedčiť. SMÚ preveruje spôsobilosť v oblasti metrológie na základe písomnej žiadosti a na náklady žiadateľa. Po úspešnom preverení spôsobilosti v oblasti metrológie SMÚ vydá doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie s platnosťou 5 rokov od preverenia spôsobilosti v oblasti metrológie.

Držiteľ dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie si jeho platnosť predlžuje podaním žiadosti o predĺženie na SMÚ najneskôr 60 dní pred skončením jeho platnosti, pričom SMÚ predĺži platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie o 5 rokov po úspešnom vykonaní skúšky preverenia spôsobilosti v oblasti metrológie na SMÚ pre držiteľa dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie podľa odseku 5 písm. a) až c) zákona o metrológii, alebo po absolvovaní školenia spôsobilosti v oblasti metrológie držiteľom dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie podľa odseku 5 písm. d) zákona o metrológii na SMÚ alebo u právnickej osoby poverenej ÚNMS SR. Zásady postupu pri preverení, predĺžení a školení spôsobilosti v oblasti metrológie stanovuje metodický postup MP 06:2022 Metodický postup o spôsobilosti v oblasti metrológie.

Poverenie na vykonávanie školení spôsobilosti v oblasti metrológie udeľuje ÚNMS SR na základe písomnej žiadosti žiadateľa v štátnom jazyku a na základe preverenia splnenia požiadaviek uvedených v § 29 ods. 7 zákona o metrológii.

Žiadateľ o vykonávanie školení spôsobilosti v oblasti metrológie môže začať vykonávať činnosti až po doručení rozhodnutia o udelení poverenia na vykonávanie školení v oblasti metrológie a nadobudnutí jeho právoplatnosti. ÚNMS SR rozhodne o udelení poverenia na vykonávanie školení v oblasti metrológie v zákonnej lehote podľa § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov do 30 dní od doručenia žiadosti o udelenie poverenia na vykonávanie školení spôsobilosti v oblasti metrológie. Zásady postupu pri poverení na výkon školenia spôsobilosti v oblasti metrológie stanovuje metodický postup MP 06:2022 Metodický postup o spôsobilosti v oblasti metrológie.

Rozhodnutie o udelení poverenia na vykonávanie školení v oblasti metrológie je platné na neurčitý čas.

 


Metodický postup č. 6 - Metodický postup o spôsobilosti v oblasti metrológie Stiahnuť (PDF, 1,3 MB)  
Informácia o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s poverením na výkon školenia spôsobilosti v oblasti metrológie podľa zákona o metrológií Stiahnuť (PDF, 236,7 kB)  
Žiadosť o udelenie poverenia na vykonávanie školení spôsobilosti v oblasti metrológie Stiahnuť (DOCX, 60,1 kB) Stiahnuť (ODT, 49,5 kB)
Žiadosť o zmenu poverenia na vykonávanie školení spôsobilosti v oblasti metrológie Stiahnuť (DOCX, 66 kB) Stiahnuť (ODT, 52,5 kB)
Žiadosť o odňatie poverenia na vykonávanie školení spôsobilosti v oblasti metrológie Stiahnuť (DOCX, 58,5 kB) Stiahnuť (ODT, 46,9 kB)