logo NPK SRNárodný program kvality SR reprezentuje úsilie vlády SR zabezpečiť prostredníctvom zainteresovaných úradov štátnej správy, mimovládnych organizácií, zväzov a združení s prispením podnikateľskej sféry zvyšovanie výkonnosti ekonomiky SR a kvality života obyvateľstva. Národný program kvality SR sa zameriava predovšetkým na zvyšovanie efektívnosti, produktivity a kvality, ktoré podmieňujú konkurenčnú schopnosť našich podnikateľských subjektov na domácich a zahraničných trhoch. Efektívnosť, produktivita a kvalita sú požiadavky, ktoré sú úzko prepojené a navzájom podmienené. Kvalita nielen ako súhrn vlastností výrobku alebo služby, ktoré vedú k uspokojovaniu potrieb zákazníka, zastáva v tomto reťazci prvoradé postavenie.

História Národného programu kvality Slovenskej republiky

Do roku 2003

Keďže jednou z podmienok prijatia Slovenskej republiky do Európskej únie bola aj realizácia dokumentu prijatého Radou ministrov EÚ o " Európskej politike podpory kvality " z roku 1994 a Európska komisia požadovala vypracovanie národných programov kvality každého členského štátu Únie so zameraním sa na nástroje ako zvyšovanie povedomia kvality, TQM, podpora systémov kvality v malých a stredných podnikoch a ďalšie aktivity, prijala Vláda SR ako jedna z mála asociovaných štátov uznesenie č. 673/1998, v ktorom vyhlásila Národný program kvality SR do roku 2003. Súčasťou tohto programu bolo vyhlásenie roku 2000 za Rok kvality a zavedenie Národnej ceny SR za kvalitu ako jednej z hlavných priorít programu.

Uznesením vlády SR č. 540 zo dňa 16.6.1992 boli prijaté Zásady politiky kvality Slovenskej republiky. Ich prijatím bol vytvorený súbor cieľov a opatrení jednotlivých rezortov SR v oblasti kvality v nadväznosti na hospodársku politiku vlády.

Uznesením vlády SR č. 177 zo dňa 21.3.1995 boli prijaté "Hlavné smery politiky kvality na roky 1995-1997", ktoré boli spracované v súlade s koncepciou Európskej únie a odporúčaniami expertov EÚ v oblasti politiky kvality.

Schválením Národného programu kvality SR sa vláda SR zaviazala presadzovať komplexnú politiku kvality prostredníctvom jednotlivých nástrojov ako napríklad:

 • zvyšovanie povedomia o kvalite,
 • podpora zavádzania systémov manažérstva kvality najmä v malých a stredných podnikoch,
 • harmonizácia technických noriem s normami EÚ,
 • zabezpečovanie informačných systémov o kvalite,
 • zvyšovanie exportnej výkonnosti a konkurenčnej schopnosti ekonomiky,
 • dobrovoľná certifikácia,
 • organizovanie prestížnych súťaží zameraných na zvyšovanie kvality,
 • rozvíjanie systémov environmentálneho manažérstva,
 • bezpečnosť ochrany zdravia,
 • hodnotenia výrobkov a tovarov z hľadiska bezpečnosti a ochrana zdravia a ďalšie konkrétne aktivity.

Národný program kvality SR do roku 2003 obsahoval jasné a dôveryhodné ciele, u ktorých bol predpoklad, že sa s nimi stotožní nielen podnikateľská sféra a verejný sektor, ale aj všetci občania. Úlohou vlády SR by v tomto úsilí bolo vytvorenie podmienok podnikateľským subjektom a organizáciám verejnej správy pri príprave vstupu do Európskej únie. Preto realizácia Národného programu kvality SR do roku 2003 bola zameraná na podporu takých podmienok, aby podnikateľské subjekty mohli úspešne pôsobiť v rámci európskeho a svetového trhu.

Koordináciou Národného programu kvality SR do roku 2003 bolo poverené Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s ostatnými ministerstvami, orgánmi štátnej správy, záujmovými zväzmi a spoločnosťami, školami, občianskymi združeniami a podnikateľskými subjektmi. Uznesením vlády SR č. 406 z 9. mája 2001 bola uvedená problematika komplexne delimitovaná na Úrad normalizácie, metrológie a skúšobníctva SR.

Na koordináciu postupov úloh, vyplývajúcich zo "Zásad politiky kvality Slovenskej republiky" bola uznesením vlády SR č. 725 zo dňa 15.9.1992 zriadená pri Ministerstve hospodárstva SR Komisia pre kvalitu, ktorej členmi boli príslušné ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy a profesné asociácie, organizácie a zväzy.

Zámerom Komisie kvality ako poradného orgánu ministra MH SR bolo na stretnutiach niekoľkokrát ročne koordinovať politiku kvality SR v orgánoch štátnej správy, mimovládnych a vládnych organizáciách a združeniach.

Jednotlivé rezorty každoročne predkladali koordinátorovi MH SR plány aktivít v oblasti kvality za svoj rezort. Jednotlivé plány boli spracovávané a do Plánu úloh v oblasti kvality za daný rok a na konci každého kalendárneho roka vyhodnocované na Porade vedenia MH SR. Takýto spôsob práce Komisie priniesol len určité čiastkové výsledky, ale podstatné ciele zostali nenaplnené.

Roky 2004 - 2008

V ďalšom období úlohou ÚNMS SR ako hlavného koordinátora v oblasti realizácie Národného programu kvality SR v spolupráci s členmi Rady Národného programu kvality SR bolo zaktualizovať staré ciele Národného programu kvality do roku 2003, vytvoriť nové priority a ciele na ďalšie roky, zvýšiť povedomie o kvalite všetkých sektorov a hlavne zdynamizovať činnosť novovzniknutej Rady Národného programu kvality SR zriadenej na základe uznesenia vlády SR č. 406 z 9. mája 2001.

Uznesením vlády SR č. 900 zo dňa 24. septembra 2003 bol schválený nový Národný program kvality SR na roky 2004 - 2008. Zámerom Národného programu kvality bolo stať sa vládou schváleným súborom zámerov, cieľov, metód a nástrojov ovplyvňovania kvality a úrovne služieb, činností a produktov v rámci národnej ekonomiky a verejnej správy s cieľom zlepšiť podmienky na vstup slovenských subjektov na jednotný trh Európskej únie a dosiahnuť ich konkurencie schopnosť na európskych a svetových trhoch.

Pozostávala zo štyroch hlavných priorít:

 1. zvyšovanie kvality života v najvšeobecnejšom zmysle,
 2. rozvoj výnimočnosti slovenských organizácií a zvyšovanie ich konkurencieschopnosti,
 3. zvyšovanie povedomia kvality ako o systémovom prístupe a mediálna podpora,
 4. realizácia princípov Európskej charty kvality v podmienkach Slovenskej republiky.

Členovia Rady Národného programu kvality SR každoročne predkladali predsedovi Rady plán aktivít Národného programu kvality SR na daný rok za svoj rezort, ktorého plnenie na konci roka vyhodnotili.

Roky 2009 - 2012

Národný program kvality SR na roky 2009 - 2012 bol schválený uznesením vlády č. 62 z 21. januára 2009 ako nový strategický dokument v oblasti kvality, ktorý predstavuje nástroj realizácie cieľov programového vyhlásenia vlády SR v bode 7.4 Verejná správa a osobitne časť „Bude usilovať o to, aby orgány verejnej správy a orgány územnej samosprávy svojou činnosťou uľahčovali život občanom, ako aj právnickým osobám. Na tento účel považuje za potrebné vykonať analýzu vývoja a súčasného stavu verejnej správy s cieľom postupne riešiť otvorené problémy a dosiahnuť tak vyššiu efektívnosť a administratívnych a vecných služieb poskytovaných jej štruktúrami na jednotlivých úrovniach.“

Národný program kvality SR na roky 2009 - 2012 predstavoval:

 • kľúčový strategický dokument v oblasti kvality členený do dvoch častí:
  - časť I. Štátna politika kvality v Slovenskej republike,
  - časť II. Implementácia manažérstva kvality vo verejnej správe 2009 - 2012 – hlavné aktivity Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky,
 • podporný nástroj realizácie cieľov programového vyhlásenia vlády SR,
 • základné strategické ciele, ktoré vymedzujú prioritné oblasti na zlepšenie.

Roky 2013 - 2016

Vláda Slovenskej republiky schválila dňa 16. októbra 2013 Národný program kvality Slovenskej republiky na roky 2013 – 2016 a Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ako koordinátora štátnej politiky kvality v Slovenskej republike.

Poslanie Národného programu kvality SR:

NPK SR ako podpora rozvoja kvality práce, kvality produkcie, služieb a propagácie pre trvalo udržateľnú kvalitu života a konkurencieschopnosti vo všetkých oblastiach spoločnosti na Slovensku.

Vízia Národného programu kvality SR:

Spoluvytvárať v SR prostredie, v ktorom bude kvalita trvalou súčasťou všetkých oblastí života spoločnosti i jednotlivých občanov.

Prioritné oblasti Národného programu kvality SR:

 • konkurencieschopnosť priemyselných a stavebných podnikateľských subjektov
 • kvalita potravín a poľnohospodárskych surovín
 • kvalita a ochrana spotrebiteľa
 • kvalita v cestovnom ruchu, hotelierstve, kúpeľníctve a gastronómii
 • kvalita v životnom prostredí
 • kvalita vo vzdelávaní
 • kvalita v obchode
 • kvalita v rezorte zdravotníctva, práce, sociálnych vecí
 • kvalita vo verejnej správe

Roky 2017 - 2021

Národný program kvality Slovenskej republiky na roky 2017 – 2021 bol predložený na rokovanie Vlády Slovenskej republiky v decembri 2016. Tá ho 14.12.2016 uznesením č. 594 schválila a Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky menovala za koordinátora štátnej politiky kvality v Slovenskej republike.

Poslanie Národného programu kvality SR:

Dobre spravovaný a dobre fungujúci sociálny štát.

Vízia Národného programu kvality SR:

Zvýšiť konkurencieschopnosť krajiny zjednotením celonárodného úsilia o neustále zlepšovanie kvality v organizáciách verejného a súkromného sektora.

Strategické ciele Národného programu kvality SR:

 • výnimočnosť organizácie
 • manažérstvo kvality
 • konkurencieschopnosť