O technickej normalizácii

Technická normalizácia

Technická normalizácia je činnosť, ktorou sa zavádzajú ustanovenia na všeobecné a opakované použitie. Jej zámerom je dosiahnutie optimálneho stupňa poriadku s ohľadom na aktuálne alebo potenciálne problémy danej oblasti. Táto činnosť sa skladá najmä z postupov vypracúvania, vydávania a zavádzania noriem. Dôležitým prínosom normalizácie je zlepšenie vhodnosti výrobkov, procesov a služieb na zamýšľané účely, predchádzanie prekážkam v obchode a uľahčenie technickej spolupráce.

Ciele technickej normalizácie

Primárnym cieľom technickej normalizácie je, aby výrobok, proces alebo služba boli vhodné pre zamýšľaný účel. Stanovené ciele môžu byť rôzne a taktiež sa môžu vzájomne prekrývať. Cieľmi technickej normalizácie sú napríklad: regulácia rozmanitosti, použiteľnosť, zlučiteľnosť, zameniteľnosť, zdravie, bezpečnosť, ochrana životného prostredia, ochrana výrobku, vzájomné porozumenie, ekonomická výkonnosť, obchod, a pod.

Technická norma v skratke

 • podrobný   dokument, ktorý určuje požiadavky na kvalitu a bezpečnosť, dôležité parametre či vlastnosti materiálu, výrobku, súčasti alebo pracovného postupu;
   
 • dokument určený na dobrovoľné používanie; technická norma nie je záväzná ako všeobecne záväzný právny predpis (napr. zákon),
   
 • do roku 31.12.2000 boli technické normy záväzné, od 01.01.2001 sa stali dobrovoľnými,
   
 • cesta ako pracovať efektívne, redukovať riziká,
   
 • nástroj konkurencieschopnosti pre výrobcov, predajcov, dovozcov,
   
 • prispieva k ochrane spotrebiteľov, uľahčuje medzinárodný obchod.

 
Technické normy sa uplatňujú v rôznych oblastiach (napr. stavebníctvo, automobilový priemysel, zdravotníctvo, IT, ochrana životného prostredia), týkajú sa postupov, procesov, výrobkov, služieb s ktorými sa stretávame v každodenných činnostiach (JPG, 364,4 kB).

Druhy technických noriem

 • Pôvodné slovenské technické normy (STN) – ich tvorba prebieha na národnej úrovni zvyčajne v rámci národných technických komisií, pracovných skupín alebo projektových komisií.
   
 • Európske normy (EN) – prijímajú sa do sústavy slovenských technických noriem najneskôr do 6 mesiacov od ich sprístupnenia európskymi normalizačnými orgánmi (CEN a CENELEC) prevažne v pôvodnej (anglickej) verzii. Časť z týchto európskych noriem je prijímaná do sústavy slovenských technických noriem prekladom do štátneho jazyka. Slovenská republika ako člen CEN a CENELEC, má povinnosť prijať všetky európske normy do sústavy STN a zrušiť pôvodné slovenské technické normy, ktoré sú s nimi v rozpore.
   
 • Harmonizované normy – európske normy, ktoré sa stávajú harmonizovanými vtedy, keď ich európske normalizačné organizácie oficiálne predložia Európskej Komisii a Európska Komisia ich vyhlási v Úradnom vestníku Európskej únie (Official Journal of the European Union OJ EC), typ L, najmä preto, aby so zreteľom na právne dôsledky bol stanovený dátum, od ktorého možno zhodu s európskou legislatívou predpokladať a aby všetky hospodárske subjekty v EÚ mali rovnakú východiskovú pozíciu pri využívaní harmonizovaných noriem. Harmonizovanou sa stáva slovenská technická norma, ak úplne preberá harmonizovanú európsku normu, ktorá tvorí predpoklad zhody s technickými požiadavkami príslušnej európskej legislatívy. 
   
 • Medzinárodné normy (ISO, IEC) – sú prijímané do sústavy slovenských technických noriem na základe podnetov odbornej verejnosti, resp. odborových združení, podnikateľských subjektov, či orgánov štátnej správy. Slovenská republika ako člen ISO a IEC nemá povinnosť prijať všetky nimi vydané medzinárodné normy.

Viac informácií o technických normách nájdete v sekcii Základné vzdelávanie o technickej normalizácii.

Odbor technickej normalizácie

Odbor technickej normalizácie zabezpečuje najmä:

Európske normalizačné organizácie

CEN, CENELEC a ETSI sú tri európske normalizačné organizácie zodpovedné za tvorbu dobrovoľných technických noriem na európskej úrovni.

CEN a CENELEC 

CEN

CEN   (European Commitee for Standardization – Európsky výbor pre normalizáciu) poskytuje platformu pre tvorbu európskych noriem a iných technických dokumentov vo vzťahu k rôznym druhom produktov, materiálov, služieb a procesov. 
CEN podporuje normalizačné činnosti vo vzťahu k širokému spektru oblastí a sektorov vrátane: ovzdušia a vesmíru, chémie, stavebníctva, spotrebných produktov, obrany a bezpečnosti, energetiky, životného prostredia, potravín a krmív, zdravia a bezpečnosti, zdravotnej starostlivosti, IKT, strojov, materiálov, tlakových zariadení, služieb, inteligentného bývania, dopravy a balenia. 

Cenelec

CENELEC  (European Commitee for Electrotechnical Standardization – Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike) tvorí dobrovoľné technické normy v oblasti elektrotechniky, ktoré pomáhajú uľahčiť obchod medzi krajinami, vytvárať nové trhy a podporovať rozvoj jednotného európskeho trhu 
CENELEC podporuje normalizačné činnosti vo vzťahu k širokému spektru oblastí a sektorov vrátane: elektromagnetickej kompatibility, akumulátorov, primárnych článkov a batérií, izolovaných vodičov a káblov, elektrických zariadení a prístrojov, elektromotorov a transformátorov, osvetľovacích zariadení a elektrických žiariviek, elektrických inštalácií nízkeho napätia, inteligentnej siete, solárnej elektrickej energie, atď.

ETSI 

ETSI

ETSI (European Telecommunications Standards Institute – Európsky inštitút pre telekomunikačné normy) poskytuje svojim členom otvorené, inkluzívne a kolaboratívne prostredie. Toto prostredie podporuje včasný vývoj celosvetovo platných noriem pre systémy, aplikácie a služby s podporou IKT. 
Výhody členstva zahŕňajú prístup k najaktuálnejším informáciám o normách z oblasti IKT a priamej účasti na tvorbe noriem, ktoré zabezpečia konkurenčnú výhodu vďaka ich skorému prijatiu.

Medzinárodné normalizačné orgány

ISO 

ISO

ISO (International Organization for Standardization – Medzinárodná organizácia pre normalizáciu) je mimovládna nezisková medzinárodná organizácia, ktorá prostredníctvom svojich členov spája odborníkov, aby si vymieňali poznatky a vyvíjali dobrovoľné, na základe konsenzu založené medzinárodné normy relevantné pre trh, ktoré podporujú inovácie a poskytujú globálne riešenia. 

IEC 

IEC

IEC (International Electrotechnical Commission – Medzinárodná elektrotechnická komisia) je mimovládna nezisková medzinárodná organizácia, ktorej poslaním je dosiahnuť celosvetové používanie medzinárodných noriem a systémov posudzovania zhody s cieľom zabezpečiť bezpečnosť, účinnosť, spoľahlivosť a interoperabilitu elektrických, elektronických a informačných technnológií a posilniť medzinárodný obchod.