Brexit

Brexit - Informácie o oznámení Európskej komisie

Európska komisia na svojich internetových stránkach zverejnila "Oznámenie pre zainteresované strany - Odstúpenie od pravidiel Spojeného kráľovstva a Európskej únie v oblasti priemyselných výrobkov", týkajúce sa dopadov Brexitu na pravidlá jednotného trhu v oblasti priemyselných výrobkov.

Odkazy:

 

Príprava na koniec prechodného obdobia so Spojeným kráľovstvom

Európska komisia prijala 9. júla 2020 oznámenie, s cieľom pomôcť vnútroštátnym orgánom, podnikom a občanom pripraviť sa na nevyhnutné zmeny, ku ktorým dôjde na konci prechodného obdobia. K cezhraničným výmenám medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom dôjde k 1. januáru 2021 - bez ohľadu na to, či bola alebo nebola uzavretá dohoda o budúcom partnerstve.

Ďalšie informácie nájdete na:

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_sk

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership_sk.

Európska komisia bude v nadchádzajúcich mesiacoch úzko spolupracovať s vnútroštátnymi orgánmi, podnikmi a ostatnými zúčastnenými stranami, aby im pomohla pripraviť sa na ďalekosiahle zmeny, ku ktorým dôjde na konci roka, bez ohľadu na to, či sa dosiahne dohoda.

Ukončenie pravidiel platných pre výbušniny na civilné použite medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom

Európska komisia predstavila dokument týkajúci sa vzájomného obchodovania, uznávania, skúšania, označovania a prepravy výbušnín a ich prekurzorov na civilné použitie medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.

Viac informácii nájdete v priloženom dokumente (PDF, 484,8 kB)
 

Dohoda o obchode a spolupráci a obchodovanie so Spojeným kráľovstvom po 1. januári 2021

Po uplynutí prechodného obdobia (1. 2. – 31. 12. 2020) dňom 1. 1. 2021 Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej „UK“) definitívne vystúpilo z Európskej únie a prestalo byť súčasťou colnej únie a jednotného trhu EÚ. V samotnom závere prechodného obdobia sa podarilo dosiahnuť balíček dohôd o budúcich vzťahoch EÚ s UK, ktorý pozostáva z 3 samostatných dohôd:

  1. Dohoda o obchode a spolupráci (ďalej len „obchodná dohoda“)

  2. Dohoda o bezpečnostných postupoch pri výmene a ochrane utajovaných skutočností

  3. Dohoda o spolupráci pri bezpečnom a mierovom využívaní jadrovej energie

Obchodná  dohoda, ktorá bola vyjednávačmi z EÚ a zo Spojeného kráľovstva odsúhlasená 24. decembra 2020, sa predbežne vykonáva od 1. januára 2021. Všetky dohody boli uverejnené v Úradnom vestníku EÚ dňa 31. 12. 2020.

Z hľadiska občanov a podnikateľov najdôležitejšou a najrozsiahlejšou dohodou (1449 strán vrátane príloh) je obchodná dohoda.
 

Obchodná dohoda sa týka nielen obchodu s tovarom a službami, ale aj širokej škály ďalších oblastí v záujme EÚ, napríklad investícií, hospodárskej súťaže, štátnej pomoci, daňovej transparentnosti, leteckej a cestnej dopravy, energetiky a udržateľnosti, rybolovu, ochrany údajov či koordinácie sociálneho zabezpečenia.

Viac o obchodnej dohode sa dozviete na websídlach Európskej komisie.