Vzájomné uznávanie sa vzťahuje na výrobky v neharmonizovanej oblasti, resp. na neharmonizované aspekty výrobkov.

Harmonizované výrobky musia spĺňať požiadavky, ktoré sú stanovené v harmonizačných právnych predpisoch (smernice, nariadenia), čím je zaistený ich voľný a neobmedzený pohyb v rámci Európskej únie. Základné požiadavky podľa harmonizačných predpisov sú rovnaké na harmonizované výrobky v každom členskom štáte EÚ, preto v tomto prípade nie je vzájomné uznávanie nutné.

Ak sa však na konkrétne výrobky nevzťahujú žiadne právne predpisy EÚ alebo sa vzťahujú len čiastočne, na niektoré aspekty výrobkov, ide o neharmonizovanú oblasť.

Podľa zásady vzájomného uznávania nesmú členské štáty Európskej únie zakázať na svojom území predaj tovaru, ktorý je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte, a to aj vtedy, ak bol tento tovar vyprodukovaný podľa odlišných technických pravidiel. Členské štáty však môžu obmedziť uvedenie na trh tovaru, ktorý bol v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte, ak je takéto obmedzenie oprávnené zo závažných dôvodov verejného záujmu (napr. z dôvodu verejnej bezpečnosti, ochrany zdravia, ochrany spotrebiteľa alebo životného prostredia, a pod.).

 
Zásada vzájomného uznávania vychádza z článkov 34-36 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a je ďalej upravená v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/515 z 19. marca 2019 o vzájomnom uznávaní tovaruktorý je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte, ktoré vstúpilo do platnosti dňa 19. apríla 2020, a zrušilo a nahradilo nariadenie (ES) č. 764/2008. Novým nariadením bol zároveň rozšírený rozsah pôsobnosti nariadenia aj na poľnohospodárske výrobky podľa ods. 1 článku 38 ZFEÚ.
 
Nariadenie (EÚ) 2019/515 stanovuje pravidlá a postupy s cieľom zaručiť voľný pohyb tovaru, ktorý je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte pri plnom rešpektovaní zásady vzájomného uznávania, a to:
  • postup, ktorý majú dodržať príslušné orgány pri posúdení tovaru (článok 5) a kedy je možné dočasné pozastavenie prístupu na trh (článok 6),
  • náležitosti správneho rozhodnutia, ktorým sa obmedzuje alebo zamieta prístup na trh (ods. 11, článku 5),
  • možnosť použiť pre podnikateľské subjekty dobrovoľné vyhlásenie o vzájomnom uznávaní na preukázanie toho, že ich výrobok/tovar bol v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte (článok 4), obsah vyhlásenia o vzájomnom uznávaní je uvedený v prílohe nariadenia,
  • zapojenie siete SOLVIT (článok 8) v rámci riešenia problémov. SOLVIT je sieť na neformálne riešenie problémov, ktorým čelia občania alebo podnikatelia pri uplatňovaní svojich práv na vnútornom trhu Európskej únie, ktorá vznikla z iniciatívy Európskej komisie. V Slovenskej republike zabezpečuje úlohy siete SOLVIT Úrad vlády Slovenskej republiky.
  • poskytovanie informácií prostredníctvom kontaktného miesta pre výrobky (článok 9).


Ďalšie informácie týkajúce sa vzájomného uznávania v rámci EÚ sú dostupné na stránke Európskej komisie pre vzájomné uznávanie.

Užitočné odkazy

 

ÚNMS SR v rámci projektu Jednotná digitálna brána uviedol do prevádzky nový portál Pravidlá a požiadavky týkajúce sa výrobkov, na ktorom sú dostupné informácie o