Označenie CE – Vstupenka na vnútorný trh EÚ

Označenie CE – Vstupenka na vnútorný trh EÚ

označenie C E

V záujme maximálnej podpory hospodárskeho rastu Európskej únie ako aj členských štátov bol na princípe voľného pohybu tovaru, osôb, služieb a kapitálu vytvorený jednotný trh, tzv. Európsky hospodársky priestor (EHP).

Jedným z hlavných nástrojov podpory vnútorného trhu EÚ, ktorý sa zaviedol pred 30 rokmi, je práve označenie CE. Písmenami CE (Communauté Européenne resp. Conformité Européenne) v tvare na nižšie zobrazenom obrázku sa označujú výrobky, ktoré zodpovedajú požiadavkám nového typu technickej harmonizácie Európskej únie, ktorá sa opiera o formovanie základných požiadaviek na zabezpečenie právom chránených záujmov, ktorých vzorovým riešením sú harmonizované technické normy.

Označenie CE je potvrdením toho, že výrobok je v súlade s príslušnými základnými požiadavkami európskych technických predpisov (smernicami EÚ, nariadeniami EÚ), ktoré sa na výrobok vzťahujú, a že zhoda bola preukázaná pomocou príslušného postupu posudzovania zhody. Základné požiadavky sú požiadavky, týkajúce sa bezpečnosti výrobkov, ochrany verejného zdravia, ochrany spotrebiteľa, ochrany životného prostredia a v určitých prípadoch aj interoperability. Na ich splnenie a získanie označenie CE je potrebné dodržiavanie 6 nevyhnutných krokov (PDF, 217,9 kB).

Označenie CE je povinné a je neoddeliteľnou súčasťou označovania výrobku pri jeho uvedení na trh EÚ, ak nie je príslušným predpisom EÚ stanovené inak. Bez označenia CE nesmú byť výrobky uvedené na trh alebo uvedené do prevádzky v EÚ. V tejto súvislosti sa označenie CE niekedy nazýva aj ’obchodný pas’, pretože rovnako ako pas pri vstupe do inej krajiny je potrebná pre prístup na európsky trh.

Hlavnými cieľmi označenia CE bolo harmonizovať všetky rozdielne vnútroštátne predpisy o spotrebných a priemyselných výrobkoch členských štátov Európskej únie za účelom podpory jednotného trhu, a tým aj zníženia nákladov pre výrobcov a zvýšenia bezpečnosti výrobkov. V neposlednom rade malo označenie CE uľahčiť činnosť aj orgánom dohľadu pri kontrole výrobkov. Vzhľadom na to, že nie všetky z týchto cieľov boli dosiahnuté, a to najmä v dôsledku neharmonizovaného prístupu k vymáhaniu týchto predpisov zo strany kontrolných orgánov členských štátov, pristúpila Európska komisia, Rada a Parlament k revízii tohto systému, ktorej výsledkom bolo prijatie nového regulačného balíčka EÚ na výrobky.

Informačný leták na stiahnutie (PDF, 1,1 MB)

Označenie CE sa umiestňuje len na výrobky, na ktoré je jeho umiestnenie ustanovené technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody (harmonizačným právnym predpisom Európskej únie), a neumiestňuje sa na žiadny iný výrobok. Prehľad technických predpisov z oblasti posudzovania zhody je dostupný v Zozname technických predpisov z oblasti posudzovania zhody podľa zákona č. 56/2018 Z. z. a európska legislatíva Nového prístupu.