Protikorupčný program

Protikorupčný program ÚNMS SR

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vypracoval Protikorupčný program Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 585 z 12. decembra 2018 k Návrhu protikorupčnej politiky Slovenskej republiky na roky 2019 - 2023, ktorým bola schválená Protikorupčná politika Slovenskej republiky na roky 2019 – 2023. V bode B.3. tohto uznesenia sa členom vlády a predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy ukladá prijať na základe posúdenia a vyhodnotenia korupčných rizík rezortný protikorupčný program, v ktorom budú uvedené konkrétne protikorupčné systémové opatrenia a zverejniť ho na svojom webovom sídle.
Protikorupčný program organizácií v pôsobnosti ÚNMS SR

Slovenský metrologický inšpektorát


Slovenský metrologický ústav


Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s. 


Slovenská legálna metrológia, n. o.


Slovenská národná akreditačná služba