Autorizácia

Autorizácia

Problematiku autorizácie v oblasti metrológie upravuje § 31 až § 41 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o metrológii“). Autorizácia je udelenie oprávnenia podnikateľovi alebo inej právnickej osobe na výkon overovania určených meradiel alebo výkon úradného merania. Autorizovaný môže byť podnikateľ alebo iná právnická osoba (ďalej len „žiadateľ“), ktorá má na predmetnú činnosť, okrem iných požiadaviek, vytvorené organizačné, priestorové, technické a personálne podmienky, preukázateľne zabezpečenú nadväznosť používaných etalónov a meradiel, vybudovaný zodpovedajúci systém kvality podľa STN EN ISO/IEC 17025 alebo iného porovnateľného systému kvality, a ktorá je schopná trvalo plniť určené podmienky. Jednou z ďalších požiadaviek je, aby žiadateľ zamestnával zodpovedného zástupcu (ďalej len „zástupca“) alebo bol sám zástupcom zodpovedným za činnosť, ktorá je predmetom autorizácie, pričom tento zástupca musí mať spôsobilosť v oblasti metrológie s dokladom preukazujúcim túto skutočnosť vydaným Slovenským metrologickým ústavom. Takto spôsobilá osoba môže byť zodpovedným zástupcom najviac pre jednu autorizovanú osobu.
 
Oznámenie o vydaných rozhodnutiach o pozastavení autorizácie Stiahnuť (PDF, 224,6 kB)  
Metodický postup č. 52 o autorizácii na výkon overovania určených meradiel a na výkon úradného merania v znení Dodatku č. 01, Dodatku č. 02, Dodatku č. 03 a Dodatku č. 04 Stiahnuť (PDF, 2,1 MB)  
Plán MLPM pre autorizované osoby na rok 2024 Stiahnuť (PDF, 441,6 kB)  
Formulár – Správa o činnosti autorizovanej osoby za rok 2023 Stiahnuť (DOCX, 103,3 kB)  
Vzor vyplnenej Správy o činnosti autroizovanej osoby za rok 2023 Stiahnuť (PDF, 495,8 kB)  
Informácia o spracúvaní osobných údajov  v súvislosti s autorizáciou na výkon overovania určených meradiel a výkon úradného merania podľa zákona o metrológii Stiahnuť (PDF, 255,1 kB)  
Žiadosť o autorizáciu na výkon overovania určených meradiel   Stiahnuť (DOCX, 63,3 kB)  
Žiadosť o autorizáciu na výkon úradného merania Stiahnuť (DOCX, 57,8 kB)  
Žiadosť o predĺženie platnosti autorizácie Stiahnuť (DOCX, 61,3 kB)  
Žiadosť o zmenu autorizácie podľa § 36 ods. 1 zákona o metrológii Stiahnuť (DOCX, 58,6 kB)   
Žiadosť o zmenu dokumentácie podľa § 41 ods. 1 písm. d) zákona o metrológii Stiahnuť (DOCX, 58,4 kB)  
Žiadosť o pozastavenie autorizácie Stiahnuť (DOCX, 57,4 kB)   
Žiadosť o zrušenie autorizácie Stiahnuť (DOCX, 58,4 kB)  

Správne poplatky sa uhrádzajú prostredníctvom platobného systému E-KOLOK (https://m.ekolky.gov.sk/).