O posudzovaní zhody a skúšobníctve

Posudzovanie zhody

 1. Posudzovanie zhody je zisťovanie, či skutočné vlastnosti určeného výrobku zodpovedajú ustanoveným základným požiadavkám na určený výrobok postupmi uvedenými v odseku 3.

  Určený výrobok je výrobok, ktorý predstavuje zvýšené riziko ohrozenia oprávneného záujmu, na ktorého zmiernenie alebo odstránenie sú ustanovené základné požiadavky, požiadavky ustanovené zákonom č. 56/2018 Z. z., alebo technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody.
   
 2. Zhoda sa považuje za preukázanú, ak určený výrobok spĺňa všetky základné požiadavky, ktoré sa naň vzťahujú.
   
 3. Postupy posudzovania zhody sú ustanovené priamo v technických predpisoch z oblasti posudzovania zhody a ich prehľad je uvedený v Zozname technických predpisov z oblasti posudzovania zhody podľa zákona č. 56/2018 Z. z. a európska legislatíva Nového prístupu.
   
 4. Náklady spojené s výkonom posudzovania zhody určeného výrobku uhrádza hospodársky subjekt, ktorý žiada o posudzovanie zhody určeného výrobku.

Skúšobníctvo

Odbor vykonáva v oblasti skúšobníctva a posudzovania zhody činnosti podľa zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zhode“).
 

Činnosť je zameraná predovšetkým na nasledujúce oblasti:

 • zabezpečovanie vykonávania posudzovania zhody podľa zákona o zhode,
 • udeľovanie, zmena, predĺženie, pozastavenie a zrušenie autorizácie,
 • notifikácia autorizovaných osôb určených na vykonávanie posudzovania zhody podľa európskych právnych predpisov Nového prístupu,
 • aplikácia technických predpisov z oblasti posudzovania zhody,
 • metodické riadenie činností autorizovaných osôb a notifikovaných osôb (ďalej len „AO/NO“), vydávanie metodických pokynov,
 • vykonávanie kontrolnej činnosti AO/NO podľa zákona o zhode a technických predpisov z oblasti posudzovania zhody,
 • zverejňovanie informácií z oblasti posudzovania zhody,
 • predkladanie požiadaviek na zabezpečenie úloh Programu rozvoja skúšobníctva, príprava a uzatváranie zmlúv na rozvoj skúšobníctva medzi ÚNMS SR a AO/NO,
 • koordinácia činností pracovných skupín NO,
 • účasť na príprave a vypracovaní návrhov medzinárodných zmlúv, zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z medzinárodných dohôd a zúčastňovanie sa na medzinárodných rokovaniach v oblasti posudzovania zhody,
 • poskytovanie všeobecných informácií z oblasti posudzovania zhody.