Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR)
Štefanovičova 3
P. O. Box 76
810 05 Bratislava 15
IČO: 30810710
web sídlo: https://www.normoff.gov.sk
mapa úradu: mapa

Bankové spojenie
Štátna pokladnica:
IBAN: SK39 8180 0000 0070 0006 8787

Podateľňa ÚNMS SR

Úradné hodiny  
pondelok - piatok: od 08:30 do 14:00 h 
e-mail: podatelna@normoff.gov.sk

Infocentrum ÚNMS SRpracovisko Karloveská 63, 841 04 Bratislava

Úradné hodiny  
pondelok:               od 09:00 do 14:30 h 
utorok: od 09:00 do 14:30 h
streda: od 10:00 do 15:00 h
štvrtok: od 09:00 do 14:30 h
piatok:  od 09:00 do 14:00 h
tel.: 0948/876 004
e-mail: shop@normoff.gov.sk

Žiadosti o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete tu.

Informácie možno získať osobne každý pracovný deň od 08:30 do 14:00 h alebo telefonicky +421 2 20 907 200.
e-mail: info@normoff.gov.sk

Podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente je možné doručiť podanie aj elektronicky do elektronickej schránky ÚNMS SR.

 

 

Riaditeľ odboru technickej normalizácie

Ing. Dušan Butaš

+421 2 20 907 300 dusan.butas@normoff.gov.sk
odbor telefón e-mail
Vedúci oddelenia technickej normalizácie
- Ing. Vladimír Mikulec
+421 2 20 907 310 vladimir.mikulec@normoff.gov.sk
Vedúca oddelenia podpory technickej normalizácie
- Mgr. Jana Mikušová
+421 2 20 907 340 jana.mikusova@normoff.gov.sk
Vedúci oddelenia národného informačného strediska pre technickú normalizáciu
- Ing. Michal Macko
+421 2 20 907 330 michal.macko@normoff.gov.sk
Poskytovanie tlačených STN a TNI +421 2 20 907 337 shop@normoff.gov.sk
Poskytovanie elektronických STN, TNI a služba STN-online +421 2 20 907 333 alebo kl. 334 shop_pdf@normoff.gov.sk
Poskytovanie zahraničných noriem +421 2 20 907 333 shop_pdf@normoff.gov.sk
Trvalé sledovanie zmien STN a rešeršné služby +421 2 20 907 337 shop@normoff.gov.sk
Young Professionals iniciatíva +421 2 20 907 301 yp@normoff.gov.sk
Workshopy pre stredné a vysoké školy +421 2 20 907 310 nacosunamnormy@normoff.gov.sk
Tvorba, preklady a revízie technických noriem navrhynoriem@normoff.gov.sk

Riaditeľ odboru metrológie

Ing. Jaroslav Boris

+421 2 20 907 270 jaroslav.boris@normoff.gov.sk
odbor telefón e-mail
Autorizácia +421 2 20 907 276 michal.sutak@normoff.gov.sk
Registrácia +421 2 20 907 274 andrea.beresova@normoff.gov.sk
Spotrebiteľské balenia tomas.miretinsky@normoff.gov.sk
Určené meradlá/Meracie jednotky +421 2 20 907 272 michal.slezak@normoff.gov.sk
Legislatíva/Časopis MSaTN +421 2 20 907 273 erika.kraslanova@normoff.gov.sk

Riaditeľka odboru kvality a projektového riadenia

JUDr. Mgr. Anna Budiaková, PhD.

+421 2 20 907 250 anna.budiakova@normoff.gov.sk
odbor telefón e-mail
CAF centrum +421 20 907 251 alebo kl. 252 kvalita@normoff.gov.sk
Vzdelávacie aktivity +421 2 20 907 257 kvalita@normoff.gov.sk
Projektové riadenie +421 2 20 907 255 alebo kl. 256 projekt@normoff.gov.sk

Riaditeľka odboru skúšobníctva a európskych záležitostí

Ing. Monika Laurovičová

odbor telefón e-mail
Kontaktné miesto pre výrobky +421 2 20 907 290 alebo kl. 291 productinfo@normoff.gov.sk
Centrálna jednotka pre smernicu (EÚ) 2015/1535 +421 2 20 907 290 2015.1535@normoff.gov.sk
Kontaktné miesto pre nariadenie (ES) č. 2679/98 +421 2 20 907 283 infonot@normoff.gov.sk
Informačné stredisko WTO (TBT, SPS) +421 2 20 907 283 infonot@normoff.gov.sk

Riaditeľ odboru ekonomiky

Ing. František Kurej, PhD.

+421 2 20 907 230 frantisek.kurej@normoff.gov.sk
odbor telefón e-mail
Dodávateľské faktúry +421 2 20 907 234 faktury@normoff.gov.sk
Konsolidácia, odsúhlasenie vzťahov +421 2 20 907 239 jana.matouskova@normoff.gov.sk
Reklamácie odberateľských faktúr za technické normy poskytované odborom technickej normalizácie +421 2 20 907 333 marek.jurica@normoff.gov.sk