Koncepcia štátnej politiky

Koncepcia štátnej politiky na roky 2021-2024

Koncepcia štátnej politiky technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie orgánov posudzovania zhody (ďalej len „Koncepcia štátnej politiky“) predstavuje zámery a ciele Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) na roky 2021 až 2024. Koncepciu štátnej politiky vypracúva ÚNMS SR na základe zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Ďalšie kompetencie ÚNMS SR vyplývajú z osobitných predpisov, ktoré sú v jeho gescii. Činnosti ÚNMS SR uvedené v prílohe Koncepcie štátnej politiky sú v medzinárodnom kontexte chápané ako infraštruktúra kvality a v európskom kontexte tvoria nosné piliere Jednotného trhu Európskej únie s tovarom v harmonizovanej a neharmonizovanej oblasti.

Ambíciou ÚNMS SR počas nasledujúcich štyroch rokov je v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na roky 2020 až 2024, podporiť podnikateľské prostredie, najmä malé a stredné podniky, znížiť administratívnu záťaž zlepšením vlastných vnútorných procesov, nastaviť spravodlivejší a transparentnejší systém výberu pokút, zvýšiť kvalitu organizácií verejnej správy, zvýšiť digitalizáciu procesov, zlepšiť komunikáciu s verejnosťou s cieľom flexibilného reagovania na požiadavky trhu s následným aplikovaním týchto požiadaviek do legislatívy a zabezpečiť hospodárnejšie nakladanie verejnými prostriedkami s prihliadnutím na blížiace sa náročné obdobie konsolidácie verejných financií v Slovenskej republike v najbližších rokoch.

Koncepcia štátnej politiky ÚNMS SR na roky 2021 až 2024 (PDF, 685,2 kB)


Informácia o plnení Koncepcie štátnej politiky 

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 768 z 9. decembra 2020 schválila Koncepciu štátnej politiky na roky 2021 až 2024 a uložila predsedníčke Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky povinnosť každoročne predkladať informáciu o jej plnení.