Eurokódy

Eurokódy

Eurokódy

Európske normy (EN) na navrhovanie stavebných konštrukcií – eurokódy – sú súborom EN, ktorý umožňuje jednotný postup navrhovania budov a inžinierskych stavieb s vplyvom aj na používané stavebné výrobky. 

Prvá generácia eurokódov bola publikovaná v CEN (Európsky výbor pre normalizáciu) do roku 2007, neskôr sa vydávali ich zmeny, technické špecifikácie a technické správy, ktoré súbor dopĺňali. Všetky časti súboru boli prijaté do sústavy STN a v zmysle dovolených pravidiel CEN sa k prekladom spracovali národné prílohy (NA) umožňujúce použitie vybraných parametrov, postupov, metód, zatriedení na národnej úrovni. NA taktiež obsahujú údaje špecifické pre krajinu (geologické, klimatické a pod.).

Od apríla 2010 sa na navrhovanie stavebných konštrukcií na  území Slovenskej republiky používajú výhradne eurokódy. 

Celý súbor eurokódov sa  používa nielen v členských krajinách CEN, ale je uznávaný na používanie v celosvetovom meradle, predstavuje preferovaný súbor na navrhovanie stavebných konštrukcií v mnohých štátoch viacerých svetadielov. Predstavuje jedinečnú úroveň medzinárodného konsenzu.

Tabuľka uvádza aktuálny stav prijatých dokumentov v sústave STN (prekladov eurokódov, ich zmien, národných príloh, ich zmien a ostatných prevzatých normalizačných dokumentov).
Eurokódy 1. generácie (PDF, 294,4 kB)

2. generácia eurokódov

Na základe spätnej väzby z používania prvej generácie eurokódov a s úmyslom zjednodušiť postupy a dosiahnuť vyšší stupeň súladu pri výbere národných parametrov sa začali od roku 2015 spracúvať verzie eurokódov druhej generácie. Znamenajú zlepšenie platného súboru a rozširuje sa aj ich predmet. Nový súbor je aktualizovaný na základe nových poznatkov, metód, nových požiadaviek trhu a rozšíruje sa o nové časti pre progresívne materiály (napr. konštrukčné sklo, polyméry vystužené vláknami). Dopĺňajú sa požiadavky na posudzovanie existujúcich konštrukcií, ich rekonštrukciu a opätovné využitie. Posilňujú sa požiadavky na robustnosť. 

Vydanie všetkých častí novej generácie sa predpokladá v CEN do konca septembra 2026, na Slovensku prijatie do sústavy STN do konca septembra 2027 a celá 1. generácia eurokódov sa zruší do 30. 3. 2028

Tabuľka uvádza stav rozpracovanosti jednotlivých častí eurokódov novej generácie a  v prípade ich vydania v CEN uvádza sa údaj o preklade, jeho prijatí do sústavy STN a plán spracovania národnej prílohy. 
Eurokódy 2. generácie (XLSX, 20,9 kB)

ÚNMS SR spracoval pokyn (metodické usmernenie) na spracovanie prekladov a národných príloh na základe textu rozhodnutia Technickej rady CEN a dokumentov technickej komisie CEN/TC 250 Structural Eurocodes.
Pokyn (PDF, 192,5 kB), Vzor návrhového listu (DOCX, 21 kB), Šablóna NA (DOCX, 42,9 kB), Šablóna preklad (DOCX, 47,6 kB)

Podrobnejšie informácie o 2. generácii možno nájsť na stránke Spojeného výskumného centra Európskej komisie (Joint Research Center) https://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/