Nariadenie (ES) č. 2679/98 o fungovaní vnútorného trhu vo vzťahu k voľnému pohybu tovaru medzi členskými štátmi zaväzuje členský štát EÚ, aby podnikol potrebné a primerané opatrenia na zaistenie voľného pohybu tovaru na svojom území. Oznamovacia povinnosť realizovaná podľa tohto nariadenia predpísaným notifikačným postupom stanovuje povinnosť notifikovať a distribuovať informácie týkajúce sa akéhokoľvek obmedzenia alebo znemožnenia voľného pohybu tovaru, ktoré môže vzniknúť z rôznych dôvodov - činnosťou úradov alebo jednotlivcov. Oznamovanie sa vzťahuje na členské štáty. 

V Slovenskej republiky sú tzv. oznamovacími subjektami orgán štátnej správy, orgán územnej samosprávy alebo ten, kto je zodpovedný za vznik prekážok voľného pohybu tovaru na území Slovenskej republiky. Oznamovacie subjekty informujú ÚNMS SR o prekážkach voľného pohybu tovaru, ktoré vznikli alebo môžu vzniknúť v ich územnej pôsobnosti, v ich katastrálnom území alebo na území Slovenskej republiky spolu s uvedením presného miesta a času trvania prekážok voľného pohybu tovaru a o opatreniach, ktoré vykonali alebo zamýšľajú vykonať, aby zabezpečili voľný pohyb tovaru
 

Kontaktné miesto pre výmenu informácií podľa nariadenia (ES) č. 2679/98

ÚNMS SR vykonáva funkciu kontaktného miesta podľa § 10 zákona č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru a komunikuje vo veci predmetného nariadenia s Európskou komisiou a kontaktnými osobami ustanovenými v rámci vyšších územných celkov v Slovenskej republike.
Adresa:
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí
Kontaktné miesto pre nariadenie (ES) č. 2679/98
P. O. Box 76
Štefanovičova 3
810 05 Bratislava 15