Výberové konania

Pri obsadzovaní štátnozamestnaneckých miest a pracovných miest pri výkone práce vo verejnom záujme ÚNMS SR postupuje najmä podľa nasledujúcich predpisov: zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška Úradu vlády SR č. 127/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce a zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.

Aktuálne informácie k výberovým konaniam