Základným predpisom v oblasti posudzovania zhody je zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požiadavky na posudzovanie zhody pre konkrétne výrobky sú ustanovené v osobitných predpisoch, ktorých prehľad je uvedený v zozname technických predpisov z oblasti posudzovania zhody.