Hlavná činnosť

Hlavná činnosť

Najdôležitejšou činnosťou inšpektorátu je dozor nad plnením ustanovení zákona č. 157/2018 Z .z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o metrológii"). V zmysle § 52 ods. 1 tohto zákona kontroluje, ako orgány štátnej správy, podnikatelia a iné právnické osoby (ďalej len „dozorované osoby“) plnia povinnosti ustanovené zákonom o metrológii. Inšpektorát kontroluje u dozorovaných osôb najmä dodržiavanie: Inšpektorát podľa § 52 ods. 1 zákona o metrológii s cieľom naplniť ciele tohto zákona kontroluje u dozorovaných osôb dodržiavanie: používania zákonnej meracej jednotky a inej meracej jednotky a ich symbolov, povinností používateľa určeného meradla alebo povinností používateľa povinne kalibrovaného meradla, povinností výrobcu alebo dovozcu určeného meradla pred jeho uvedením na trh, požiadaviek, povinností, rozsahu a úrovne metrologických činností vykonávaných ústavom alebo autorizovanou osobou, požiadaviek, povinností, rozsahu a úrovne metrologických činností vykonávaných registrovanou osobou v rámci predmetu činnosti jej registrácie, technických požiadaviek a metrologických požiadaviek na určené meradlo podľa schváleného typu, ak určené meradlo podlieha schváleniu typu a na určený výrobok podľa osobitných predpisov, povinností prevádzkovateľa baliarne spotrebiteľského balenia a dovozcu spotrebiteľského balenia, povinností výrobcu fľaše ako odmernej nádoby alebo dovozcu fľaše ako odmernej nádoby, požiadaviek na spotrebiteľské balenie a fľašu ako odmernú nádobu. Inšpektorát ďalej: skúša alebo dá vyskúšať ústavu určené meradlo, spotrebiteľské balenie alebo fľašu ako odmernú nádobu odobratú na účely metrologického dozoru, kontroluje či na určené meradlá uvedené na trh podľa zákona o posudzovaní zhody bolo vydané prehlásenie o zhode a sú označené značkou zhody, či vlastnosti určených výrobkov uvedených na trh a spôsob posudzovania zhody zodpovedajú určeným podmienkam vydaného vyhlásenia o zhode, či sú značky zhody použité oprávnene a či sú nezmenené alebo nefalšované, spolupracuje s orgánmi štátnej správy, autorizovanými a registrovanými osobami, výrobcami a dovozcami určených meradiel, servisnými organizáciami, používateľmi meradiel, výrobcami a dovozcami spotrebiteľsky balených výrobkov pri zabezpečení jednotnosti a správnosti meraní v Slovenskej republike, ktoré majú podstatný vplyv pri ochrane spotrebiteľa. Inšpektorát spolupracuje s organizáciami verejného sektora a médiami pri prezentácii svojej činnosti a poznatkov z nej a pripravuje príspevky na odborné akcie. Zapája sa aj do procesu vzdelávania metrologickej verejnosti a zvyšovania metrologického povedomia formou prezentácie výsledkov svojej činnosti na odborných akciách.