Poslanie

Poslanie

Poslaním inšpektorátu je významne sa podieľať na zabezpečení jednotnosti a správnosti meraní v Slovenskej republike. Svojou činnosťou inšpektorát zabezpečuje predovšetkým ochranu verejného záujmu, ochranu oprávnených záujmov obyvateľov, v neposlednom rade i ochranu podnikateľských subjektov, ktorí svoju činnosť vykonávajú zodpovedne.

Najdôležitejšou činnosťou inšpektorátu je metrologický dozor – kontrola nad plnením povinnosti orgánu verejnej moci, podnikateľa, inej právnickej osoby alebo inej fyzickej osoby (ďalej len „dozorovaná osoba“) podľa zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o metrológii“).

Inšpektorát podľa § 52 ods. 1 zákona o metrológii s cieľom naplniť ciele tohto zákona kontroluje u dozorovanej osoby dodržiavanie:

  1. používania zákonnej meracej jednotky a inej meracej jednotky a ich symbolov,
  2. povinností používateľa určeného meradla alebo povinností používateľa povinne kalibrovaného meradla,
  3. povinností výrobcu alebo dovozcu určeného meradla pred jeho uvedením na trh,
  4. požiadaviek, povinností, rozsahu a úrovne metrologických činností vykonávaných ústavom, určenou organizáciou alebo autorizovanou osobou,
  5. požiadaviek, povinností, rozsahu a úrovne metrologických činností vykonávaných registrovanou osobou v rámci predmetu činnosti jej registrácie,
  6. technických požiadaviek a metrologických požiadaviek na určené meradlo podľa schváleného typu, ak určené meradlo podlieha schváleniu typu a na určený výrobok podľa osobitných predpisov,
  7. povinností prevádzkovateľa baliarne spotrebiteľského balenia a dovozcu spotrebiteľského balenia,
  8. povinností výrobcu fľaše ako odmernej nádoby alebo dovozcu fľaše ako odmernej nádoby,
  9. požiadaviek na spotrebiteľské balenie a fľašu ako odmernú nádobu.


Inšpektorát ako orgán štátnej správy pre výkon metrologického dozoru súčasne podľa § 26 písm. e) zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov plní funkciu dohľadu nad určeným výrobkom podľa osobitných predpisov v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.

Okrem kontrolnej činnosti dôležitou súčasťou inšpektorátu je správne konanie. Inšpektorát ako správny orgán postupuje v konaní v súlade so Správnym poriadkom. Je povinný chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva a záujmy fyzických a právnických osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich povinností. Ďalšou dôležitou súčasťou činnosti inšpektorátu je vybavovanie podnetov a sťažností občanov ako i vybavovanie postúpení od iných orgánov štátnej správy za oblasť metrológie.

Činnosť inšpektorátu, t.j. jeho kontrolná činnosť a riešenie podnetov a sťažností v značnej miere ochraňuje spotrebiteľa nielen z hľadiska určovania ceny pri priamom predaji (napr. v obchodoch hmotnosť naváženého tovaru, v reštauráciách objem nalievaných nápojov), v obchodných vzťahoch (množstvo spotrebovanej studenej a teplej úžitkovej vody, tepla, elektriny, plynu, množstvo načerpaných pohonných hmôt a celý rad ďalších meraní), ale aj z pohľadu ochrany zdravia (napr. meranie tlaku krvi, vyšetrenie sluchu, príprava liekov v lekárňach). Kontrolná činnosť má vplyv aj na ochranu životného prostredia (merania pri množstve vypúšťaných odpadových vôd), bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (používanie tachografov v nákladných motorových vozidlách a v autobusoch).