Národné etalóny

Národné etalóny

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 4 písm. h) bodu 1. zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje zoznam národných etalónov (NE). Viac informácií o národných etalónoch je možné získať na webovom sídle Slovenského metrologického ústavu – tu.

 
Zoznam národných etalónov
Označenie etalónu Názov etalónu   
NE 001/97 NE elektrického odporu
NE 002/97 NE dĺžky
NE 003/97 NE hmotnosti
NE 004/97 NE času a frekvencie
NE 005/97 NE žiarivého toku a intenzity ožarovania
NE 006/97 NE tlaku
NE 008/97 NE hustoty kvapalín a tuhých telies
NE 009/97 NE viskozity kvapalín
NE 011/98 NE jednosmerného napätia
NE 012/98 NE svietivosti
NE 014/98 NE elektrickej kapacity
NE 015/98 NE dozimetrických veličín rtg. žiarenia
NE 016/98 NE neutrónov
NE 017/99 NE aktivity rádionuklidov
NE 019/99 NE akustického tlaku vo vzdušnom prostredí
NE 020/A/99 NE teploty v intervale teplôt od -38,8344 °C do 961,78 °C
NE 020/B/99 NE teploty v rozsahu 962 °C až 2200 °C
NE 021/99 NE prietoku a pretečeného množstva vody
NE 022/99 NE látkového množstva
NE 023/99 NE zlomku látkového množstva v plynnej fáze
NE 026/07 NE elektrolytickej konduktivity
NE 027/02 NE spektrálnej transmitancie
NE 028/01 NE dozimetrických veličín žiarenia gama
NE 034/07 NE pH
NE 035/07 NE prietoku a pretečeného objemu plynov