Organizačný poriadok

Organizačný poriadok

Organizačný poriadok je základným vnútorným organizačným predpisom Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorý podľa § 23 ods. 2 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov vydáva predseda úradu.