Medzinárodné zmluvy a dohody

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR má v rámci medzinárodnej spolupráce podpísané nasledujúce bilaterálne dohody a memorandá o porozumení a spolupráci s cieľom rozvoja medzinárodných vzťahov v oblasti infraštruktúry kvality, normalizácie, metrológie a skúšobníctva.

Dohody a memorandá o porozumení a spolupráci 

Názov zmluvného dokumentu (mesto a dátum podpisu)

Vstup do platnosti

Trvanie

Text je k dispozícii v nasledujúcich jazykoch

BIELORUSKO (BELORUSSIA)

Memorandum o porozumení pri spolupráci v oblasti normalizácie, metrológie a posudzovania zhody medzi Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a Štátnym výborom pre normalizáciu Bieloruskej republiky

(Bratislava, 27.04.2017)

27.04.2017

Memorandum nie je medzinárodnou zmluvou a nevytvára práva a povinnosti, ktoré sa riadia medzinárodným právom.

Slovensky/Slovak
Memorandum (PDF, 1,2 MB)

Rusky/Russian
Memorandum (PDF, 1,3 MB)

Protokol o ďalšej spolupráci medzi ÚNMS SR a Štátnym úradom pre normalizáciu Bieloruskej republiky

(Bratislava, 28.10.2010)

28.10.2010

Protokol je neoddeliteľnou súčasťou Dohody o spolupráci medzi ÚNMS SR
a štátnym úradom pre normalizáciu, metrológiu a certifikáciu Bieloruskej republiky z 23.06.1995

Slovensky/Slovak
Protokol (PDF, 820 kB)

Rusky/Russian
Protokol (PDF, 1,2 MB)

Dohoda o spolupráci medzi ÚNMS SR a výborom pre normalizáciu, metrológiu a certifikáciu Bieloruskej republiky

(Bratislava, 23.06.1995)

23.06.1995

Dohoda je uzatvorená na dobu neurčitú. 
Možnosť písomného vypovedania. 
Platnosť končí po šiestich (6) mesiacoch od doručenia písomného oznámenia o výpovedi druhej strane. 

Rusky/Russian
Dohoda (PDF, 985,3 kB)

ČESKÁ REPUBLIKA (CZECH REPUBLIC)

Dohoda o spolupráci medzi ÚNMS SR  a Úradom pre normalizáciu, metrológiu a štátne skúšobníctvo Českej republiky

(Zvolen, 25.03.2004)

25.03.2004

Dohoda je uzatvorená na dobu neurčitú.     
Možnosť písomného vypovedania. 
Platnosť končí po troch (3) mesiacoch od doručenia písomného oznámenia o výpovedi druhej strane.

Slovensky/Slovak
Dohoda (PDF, 714,4 kB)

Česky/Czech
Dohoda (PDF, 557,9 kB)

Dohoda o spolupráci medzi ÚNMS SR  a Úradom pre normalizáciu, metrológiu a štátne skúšobníctvo Českej republiky v oblasti metrológie

(Praha, 31.03.1993)

 31.03.1993

Dohoda je uzatvorená na dobu neurčitú. 
Možnosť písomného vypovedania. 
Platnosť končí po šiestich (6) mesiacoch od doručenia písomného oznámenia o výpovedi druhej strane.

Slovensky/Slovak
Dohoda (PDF, 908,6 kB)

Česky/Czech
Dohoda (PDF, 1,2 MB)

ČÍNSKA ĽUDOVÁ REPUBLIKA (PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA)

Memorandum o porozumení medzi ÚNMS SR a Správou pre normalizáciu Čínskej ľudovej republiky (SAC - Standardization Administration of the People´s Republic of China

(Peking, 12.09.2016)

12.09.2016

Memorandum je uzatvorené na dobu neurčitú.
Memorandum o porozumení je účinné odo dňa jeho podpisu a bude v platnosti počas piatich (5) rokov. Jeho platnosť sa bude automaticky predlžovať na ďalšie obdobie (5) rokov, pokiaľ ho žiadna zo strán písomne nevypovie najneskôr tri (3) mesiace pred uplynutím príslušného obdobia jeho platnosti

Slovensky/Slovak
Memorandum (PDF, 1,1 MB)

Anglicky/English
Memorandum (PDF, 1,1 MB)

Čínsky/Chinese
Memorandum (PDF, 1,1 MB)

Memorandum o porozumení medzi ÚNMS SR a Úradom pre  normalizáciu, metrológiu a inšpekciu (Čínskou ľudovou republikou, TAIWAN)

(Bratislava 25.01.2012 a Taipei 29.12.2011)

25.01.2012 

Memorandum je uzatvorené na dobu neurčitú. 
Platnosť končí po šiestich (6) mesiacoch od doručenia písomného oznámenia o výpovedi druhej strane. 
Možnosť písomného vypovedania. 
Písomné oznámenie o výpovedi je nutné zaslať najmenej 19 dní pred predpokladaným zrušením platnosti.

Anglicky/English
Memorandum (PDF, 1 MB)

Dohoda o spolupráci medzi Správou pre normalizáciu Čínskej ľudovej republiky a Slovenským ústavom technickej normalizácie (SÚTN)

21.09.2010

Dohoda je uzatvorená na dobu neurčitú.

Od 01.01.2014 je SÚTN súčasťou organizačnej štruktúry ÚNMS SR.

Anglicky/English
Dohoda (PDF, 675,5 kB)

Implementačná schéma k dohode o spolupráci pri inšpekcii priemyselných výrobkov medzi ÚNMS SR a Generálnym úradom pre dozorovanie kvality, inšpekciu a karanténu
Čínskej ľudovej republiky (AQSIQ)

(Bratislava, 23.06.2005)

23.06.2005

Dohoda je uzatvorená na dobu neurčitú.

Slovensky/Slovak
Dohoda (PDF, 1,7 MB)

Anglicky/English
Dohoda (PDF, 1,7 MB)

Činsky/Chinese
Dohoda (PDF, 1,9 MB)

Dohoda o spolupráci medzi ÚNMS SR a Generálnym úradom pre dozorovanie kvality, inšpekciu a karanténu Čínskej ľudovej republiky (AQSIQ)

(Peking, 11.05.2004)

11.05.2004

Dohoda je uzatvorená na dobu neurčitú.

Slovensky/Slovak
Dohoda (PDF, 1,1 MB)

ETIÓPIA (ETHIOPIA)

Dohoda o spolupráci medzi ÚNMS SR  a Úradom pre kvalitu a normalizáciu Etiópie

(Bratislava, 02.06.2006)

 02.06.2006

Dohoda je uzatvorená na dobu neurčitú.  
Platnosť končí po šiestich (6) mesiacoch od doručenia písomného oznámenia o výpovedi druhej strane.

Anglicky/English
Dohoda (PDF, 1,1 MB)

INDIA (INDIA)

Memorandum o porozumení medzi ÚNMS SR  a Úradom pre normalizáciu Indie

(Nové Dillí, 22.02.2024)

22.02.2024

Memorandum je uzatvorené na dobu neurčitú.

Memorandum o porozumení je účinné odo dňa jeho podpisu a bude v platnosti počas piatich (5) rokov. Jeho platnosť sa bude automaticky predlžovať na ďalšie obdobie (5) rokov, pokiaľ ho žiadna zo strán písomne nevypovie najneskôr štyri (4) mesiace pred uplynutím príslušného obdobia jeho platnosti

Slovensky/Slovak
Memorandum (PDF, 160,9 kB)

Hindčina/Hindi​​​
Memorandum (PDF, 133,3 kB)

Anglicky/English
Memorandum (PDF, 153,5 kB)

Memorandum o porozumení medzi ÚNMS SR  a Úradom pre normalizáciu Indie

(Nové Dillí, 28.07.2015)

 28.07.2015

Platnosť končí po štyroch (4) mesiacoch od doručenia písomného oznámenia o výpovedi druhej strane. 
Memorandum o porozumení bude v platnosti počas piatich (5) rokov od dátumu podpisu zúčastnenými stranami. 
Preto môže byť predlžené na ďalšie obdobia piatich (5) rokov po vzájomnej dohode oboch strán.

Slovensky/Slovak
Memorandum (PDF, 1,2 MB)

Anglicky/English
Memorandum (PDF, 1,2 MB)

KAZACHSTAN (KAZAKHSTAN)

Dohoda o spolupráci medzi ÚNMS SR  a Ministerstvom hospodárstva a obchodu  Kazašskej republiky v oblasti normalizácie, metrológie a certifikácie

(Astana, 14.11.2001)

 14.11.2001

Dohoda je uzatvorená na dobu neurčitú. Platnosť končí po šiestich (6) mesiacoch 
od doručenia písomného oznámenia o výpovedi druhej strane.

Slovensky/Slovak
Dohoda (PDF, 722,3 kB)

Anglicky/English
Dohoda (PDF, 687,7 kB)

Rusky/Russian
Dohoda (PDF, 1 MB)

KIRGIZSKO (KIRGHIZIA)

Dohoda o spolupráci medzi ÚNMS SR  a Štátnou inšpekciou pre normalizáciu a metrológiu pri vláde Kirgizskej republiky (KIRGIZSTANDART)  v oblasti normalizácie, metrológie a certifikácie

(Biškek, 04.03.2003)

04.03.2003

Dohoda je uzatvorená na dobu neurčitú. Možnosť písomného vypovedania.

Slovensky/Slovak
Dohoda (PDF, 941,6 kB)

Rusky/Russian
Dohoda (PDF, 1,5 MB)

KUBA (CUBA)

Dohoda o spolupráci medzi ÚNMS SR  a Kubánskym národným normalizačným úradom

(Havana, 05.11.2012)

 05.11.2012

Dohoda je uzatvorená na dobu neurčitú.

Slovensky/Slovak
Dohoda (PDF, 988,8 kB)

Anglicky/English
Dohoda (PDF, 1,1 MB)

Španielsky/Spanish
Dohoda (PDF, 1,2 MB)

LITVA (LITHUANIA)

Dohoda o spolupráci medzi ÚNMS SR  a Litovským úradom normalizácie v oblasti vzájomného uznávania výsledkov skúšok, certifikátov a značiek zhody

(Bratislava, Vilnius, 22.02.1996)

22.02.1996

Dohoda je uzatvorená na dobu neurčitú. 
Platnosť končí po šiestich (6) mesiacoch od doručenia písomného oznámenia o výpovedi druhej strane.

Slovensky/Slovak
Dohoda (PDF, 1,4 MB)

Rusky/Russian
Dohoda (PDF, 1,9 MB)

RUSKO (RUSSIA)

Memorandum o vzájomnom pochopení pri spolupráci v oblasti normalizácie, metrológie a posudzovania zhody medzi ÚNMS SR a Federálnou agentúrou pre technickú reguláciu a metrológiu (Ruská federácia)

(Bratislava, 21.02.2006)

 02.06.2015

Memorandum nie je medzinárodnou zmluvou a nevytvára práva a povinnosti, ktoré sa riadia medzinárodným právom.

Slovensky/Slovak
Memorandum (PDF, 870,5 kB)

Anglicky/English
Memorandum (PDF, 901,2 kB)
  
Rusky/Russian
Memorandum (PDF, 1 MB)

Memorandum o vzájomnom pochopení pri spolupráci v oblasti normalizácie, metrológie a posudzovania zhody medzi ÚNMS SR a Federálnou agentúrou pre technickú reguláciu a metrológiu (Ruská federácia)

(Bratislava, 21.02.2006)

 21.02.2006

 

Rusky/Russian
Memorandum (PDF, 743,6 kB)

Dohoda o spolupráci medzi ÚNMS SR a Štátnym výborom ruskej federácie pre normalizáciu a metrológiu

(Tbilisi, 19.06.2000)

 19.06.2000

Dohoda je uzatvorená na dobu neurčitú. 
Platnosť končí po šiestich (6) mesiacoch od doručenia písomného oznámenia o výpovedi druhej strane.  
Dňom nabodnutia platnosti tejto dohody končí platnosť Dohody podpísanou 21.07.1994 v Bratislave.

Slovensky/Slovak
Dohoda (PDF, 1,3 MB)

Rusky/Russian
Dohoda (PDF, 1,5 MB)

TURECKO (TURKEY)

Dohoda o spolupráci medzi ÚNMS SR  a Tureckým normalizačným inštitútom

(Ankara, Bratislava, 11.10.2002)

 11.10.2002

 

Anglicky/English
Dohoda (PDF, 748,6 kB)

UKRAJINA (UKRAINE)

Dohoda o spolupráci medzi ÚNMS SR  a Ministerstvom ekonomického rozvoja a obchodu Ukrajiny

(Bratislava, 03.09.2013)

03.09.2013

Dohoda je uzatvorená na dobu neurčitú. 
Platnosť končí po šiestich (6) mesiacoch od doručenia písomného oznámenia o výpovedi druhej strane.
Dňom nabodnutia platnosti tejto dohody končí platnosť Dohody podpísanou 28.10.2010 v Bratislave.

Slovensky/Slovak
Dohoda (PDF, 1 MB)

RuskyRussian
Dohoda (PDF, 1,2 MB)

UZBECKÁ REPUBLIKA (THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN)

Dohoda o spolupráci medzi ÚNMS SR  a Uzbeckou agentúrou pre normalizáciu, metrológiu a posudzovania zhody

(Tashkent, 19.09.2012)

19.09.2012

Dohoda je uzatvorená na dobu neurčitú.
Dňom nabodnutia platnosti tejto dohody končí platnosť Dohody podpísanej 23.05.2003 v Jerevane.

Slovensky/Slovak
Dohoda (PDF, 1,1 MB)

Anglicky/English
Dohoda (PDF, 1,1 MB)

Rusky/Russian
Dohoda (PDF, 1,4 MB)

VIETNAM (VIETNAM)

Memorandum o vzájomnom pochopení pri spolupráci v oblasti normalizácie, metrológie, posudzovania zhody a certifikácie medzi ÚNMS SR  a Úradom pre normalizáciu, 
metrológiu a kvalitu a Úradu akreditácie Vietnamskej socialistickej republiky

(Ho Chi Minh, 08.10.2013)

08.10.2013

Dohoda je uzatvorená na dobu neurčitú. Možnosť písomného vypovedania.

Anglicky/English
Memorandum (PDF, 995,4 kB)