Rezortná koordinačná skupina

Rezortná koordinačná skupina

Rezortná koordinačná skupina pre záležitosti EÚ Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky je expertným konzultačným a koordinačným orgánom rozhodovacieho procesu v záležitostiach Európskej únie, ktorý vplýva na prípravu najmä pozičných dokumentov Slovenskej republiky v ďalších etapách rozhodovacieho procesu v oblastiach v pôsobnosti ÚNMS SR.

Štatút Rezortnej koordinačnej skupiny ÚNMS SR (PDF, 372,3 kB)

Prehľad návrhov právnych aktov EÚ v gestorstve alebo spolugestorstve ÚNMS SR a ďalších návrhov právnych aktov EÚ, do prípravy ktorých sa ÚNMS SR zapojil

Skrátený názov návrhu

Číslo návrhu

Dátum predloženia

LPEU číslo
(Slov-Lex)

      Gestor     

Spolugestor

Číslo predpisu  

Dátum prijatia

Návrh smernice EPaR, ktorou sa menia smernice 1999/2/ES, 2000/14/ES, 2011/24/EÚ a 2014/53/EÚ, pokiaľ ide o určité požiadavky na podávanie správ

COM(2023)639

17. 10. 2023

LPEU/2023/670

 

ÚNMS SR

MZ SR
MPRV SR

 

Návrh nariadenia EPaR o bezpečnosti hračiek

COM(2023)462

28.07.2023

LPEU/2023/541

MH SR

ÚNMS SR

 

Návrh nariadenia EPaR o patentoch nevyhnutných pre normy

COM(2023)232

27.04.2023

LPEU/2023/257

ÚPV SR

   

Návrh nariadenia EPaR o detergentoch a povrchovo aktívnych látkach

COM(2023)217

28.04.2023

LPEU/2023/270

MH SR

MŽP SR
MZ SR
ÚNMS SR
MF SR

 

Návrh nariadenia EPaR, ktorým sa stanovuje rámec na zaistenie bezpečných a udržateľných dodávok kritických surovín

COM(2023)160

16.03.2023

LPEU/2023/171

MH SR

MD SR
MŽP SR
MF SR
ÚNMS SR
MIRRI SR

 

Návrh nariadenia EPaR o horizontálnych požiadavkách kybernetickej bezpečnosti pre produkty s digitálnymi prvkami

COM(2022)454

15.09.2022

LPEU/2022/620

NBÚ

MH SR
MIRRI SR

 

Návrh smernice EPaR, ktorou sa menia smernice 2000/14/ES, 2006/42/ES, 2010/35/EÚ, 2013/29/EÚ, 2014/28/EÚ, 2014/29/EÚ, 2014/30/EÚ, 2014/31/EÚ, 2014/32/EÚ, 2014/33/EÚ, 2014/34/EÚ, 2014/35/EÚ, 2014/53/EÚ a 2014/68/EÚ, pokiaľ ide o núdzové postupy posudzovania zhody v dôsledku núdzovej situácie na jednotnom trhu

(SMEI Omnibus)

COM(2022)462

19.09.2022

LPEU/2022/536

ÚNMS SR

MD SR
MPSVR SR
MH SR

 

Návrh nariadenia EPaR, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 2016/424, (EÚ) 2016/425, (EÚ) 2016/426, (EÚ) 2019/1009 a (EÚ) č. 305/2011, pokiaľ ide o núdzové postupy posudzovania zhody v dôsledku núdzovej situácie na jednotnom trhu

(SMEI Omnibus)

COM(2022)461

19.09.2022

LPEU/2022/538

ÚNMS SR

MD SR
MPSVR SR
MPRV SR

 

Návrh nariadenia, ktorým sa zriaďuje nástroj núdzovej pomoci pre jednotný trh

(SMEI)

COM(2022)459

19.09.2022

LPEU/2022/537

MH SR

ÚNMS SR
SŠHR SR

 

Návrh nariadenia EPaR, ktorým sa stanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh

COM(2022)144

30.03.2022

LPEU/2022/183

MD SR

ÚNMS SR
MH SR

 

Návrh nariadenia EPaR, ktorým sa zriaďuje rámec na stanovenie požiadaviek na ekodizajn udržateľných výrobkov

COM(2022)142

30.03.2022

LPEU/2022/188

MH SR

MŽP SR
ÚNMS SR

 

Návrh nariadenia EPaR, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1025/2012, pokiaľ ide o rozhodnutia európskych normalizačných organizácií

COM(2022)32

2. 2. 2022

LPEU/2022/65

ÚNMS SR

 

Nariadenie (EÚ) 2022/2480

14.12.2022

Návrh smernice EPaR ktorou sa mení smernica 2014/53/EÚ o rádiových zariadeniach na trhu

COM(2021)547

23. 9. 2021

LPEU/2021/593

ÚNMS SR

MD SR
MH SR

Smernica (EÚ) 2022/2380

23.11.2022

Návrh nariadenia EPaR o všeobecnej bezpečnosti výrobkov

COM(2021)346

30. 6. 2021

LPEU/2021/396

MH SR

 

Nariadenie (EÚ) 2023/988

10.5.2023

Návrh nariadenia EPaR, ktorým sa stanovujú harmonizované pravidlá v oblasti umelej inteligencie (Akt o umelej inteligencii)

COM(2021)206

21.04.2021

LPEU/2021/228

MIRRI SR

   

Návrh nariadenia EPaR o strojových zariadeniach

COM(2021)202

21.4.2021

LPEU/2021/227

ÚNMS SR

MPSVR SR
MH SR

Nariadenie (EÚ) 2023/1230

14.6.2023

Návrh nariadenia EPaR o batériách a použitých batériách

COM(2020)798 final

10.12.2020

LPEU/2020/772

MŽP SR

MH SR

Nariadenie (EÚ) 2023/1542

12.07.2023