Povinné zverejňovanie

Povinné zverejňovanie informácií

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky je ako povinná osoba podľa § 2 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) povinný zverejniť informácie v rozsahu podľa § 5 ods. 1 písm. a) až f) zákona o slobode informácií.