Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie (WTO) nadobudla platnosť 1. januára 1995. Bola publikovaná v Zbierke zákonov SR pod číslom 152/2000 Z. z. zo dňa 13. mája 2000.

Plnenie záväzkov výmeny informácií v súlade s doleuvedenými dohodami WTO bolo delegované na Informačné stredisko WTO činné na ÚNMS SR, zriadené podľa článku 10 Dohody o technických prekážkach obchodu (TBT WTO) a Prílohy B Dohody o aplikácii sanitárnych a fytosanitárnych opatrení (SPS WTO).

Plnenie informačných povinností bolo do Slovenskej legislatívy implementované zákonom č. 55/2018 o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru v znení neskorších predpisov. Predpisy notifikované v dohodách TBT WTO a SPS WTO nájdete na platforme Eping SPS & TBT.


DOHODA TBT WTO

Cieľom Dohody TBT WTO je zabezpečiť, aby technické predpisy, technické normy a postupy posudzovania zhody neboli pripravované, prijímané alebo uplatňované s úmyslom vytvárať zbytočné prekážky v medzinárodnom obchode. Vzťahuje sa na všetky priemyselné a poľnohospodárske výrobky.

Oznamovací formulár vo formáte .docx (DOCX, 73,8 kB)

Oznamovací formulár vo fomáte .odt (ODT, 40,8 kB)


DOHODA SPS WTO

Dohoda SPS WTO sa vzťahuje na sanitárne a fytosanitárne opatrenia, ktoré môžu priamo alebo nepriamo vplývať na medzinárodný obchod.

Oznamovací formulár vo formáte .docx (DOCX, 74,9 kB)

Oznamovací formulár vo fomáte .odt (ODT, 41,5 kB)

Oznamovacie formuláre sa vyplňujú po dohode a v spolupráci s Informačným strediskom WTO v anglickom jazyku.

Informačné stredisko WTO v rámci svojich aktivít:
  • oznamuje Sekretariátu WTO v Ženeve návrhy národných technických predpisov a postupov posudzovania zhody, ktoré môžu mať významný vplyv na medzinárodný obchod, alebo ak ide o sanitárne a fytosanitárne opatrenia, ktoré môžu priamo alebo nepriamo pôsobiť na medzinárodný obchod,
  • pravidelne týždenne zverejňuje prehľady notifikácií ostatných členských štátov WTO na webovej stránke ÚNMS SR,
  • zodpovedá primerané otázky ostatných členov a zainteresovaných strán ostatných členov,
  • na požiadanie sprostredkuje pre slovenské subjekty relevantné informácie, dokumenty alebo plné texty notifikovaných návrhov technických predpisov a sanitárnych a fytosanitárnych opatrení,
  • sprostredkuje vysporiadanie pripomienok k uvedeným návrhom. Postup zodpovedania pripomienok ako aj odpoveď na pripomienky je koordinovaná  prostredníctvom IS WTO s príslušným oddelením Komisie (DG GROW).
Adresa:
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí
Informačné stredisko WTO
P. O. Box 76
Štefanovičova 3
810 05 Bratislava 15
 

Bližšie informácie v anglickom jazyku sú dostupné na webovom sídle Svetovej obchodnej organizácie: