Dohľad nad trhom

Dohľad nad trhom

Orgánom dohľadu nad určenými výrobkami, ktorý vykonáva dohľad nad sprístupňovaním určeného výrobku na trhu online alebo offline podľa základných požiadaviek a požiadaviek ustanovených zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody a nad dodržiavaním povinností hospodárskeho subjektu ustanovených zákonom č. 56/2018 Z. z. alebo technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody, je:

  1. Slovenská obchodná inšpekcia - informácie o nebezpečných výrobkoch,  
  2. Inšpektorát práce - informácie o nebezpečných výrobkoch,
  3. Dopravný úrad,
  4. Štátny ústav pre kontrolu liečiv,
  5. Slovenský metrologický inšpektorát,
  6. Hlavný banský úrad,
  7. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,
  8. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave,
  9. iný orgán dohľadu nad určenými výrobkami, ak tak ustanoví osobitný predpis nad určeným výrobkom podľa technického predpisu z oblasti posudzovania zhody ako je uvedené v Zozname technických predpisov z oblasti posudzovania zhody podľa zákona č. 56/2018 Z. z. a európska legislatíva Nového prístupu