Zavedené systémy

Politika kvality 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“ alebo „úrad“) v súvislosti so zavedeným systémom manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001: 2016 zverejňuje pre všetkých svojich zamestnancov, zákazníkov, ako aj pre všetky ostatné zainteresované strany Politiku kvality ÚNMS SR (JPG, 1,6 MB). 


Systém manažérstva kvality 

ÚNMS SR je držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001: 2016 (PDF, 341,9 kB). V dňoch 15.-16.05.2023 bolo recertifikačným auditom preukázané, že ÚNMS SR udržiava a neustále zlepšuje systém manažérstva kvality, ktorý spĺňa požiadavky normy STN EN ISO 9001: 2016.

 

Protikorupčná politika 

ÚNMS SR prijal Protikorupčnú politiku v rámci zavedeného systému manažérstva proti korupcii podľa STN ISO 37001: 2019. Protikorupčná politika ÚNMS SR je určená pre všetkých jeho zamestnancov, zmluvných partnerov, ako aj pre rezortné a spolupracujúce organizácie. Jej účelom je vymedzenie hlavných zásad a postojov úradu v oblasti predchádzania a boja proti korupcii.

Protikorupčná politika Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (PDF, 235,3 kB)


Systém manažérstva proti korupcii

ÚNMS SR je držiteľom certifikátu systému manažérstva proti korupcii podľa STN ISO 37001: 2019 (PDF, 317,5 kB). V dňoch 15.-16.05.2023 bolo recertifikačným auditom preukázané, že ÚNMS SR udržiava a neustále zlepšuje systém manažérstva proti korupcii, ktorý spĺňa požiadavky normy STN ISO 37001: 2019.


Model CAF

ÚNMS SR s cieľom zlepšovania a zvyšovania kvality svojich poskytovaných služieb v pravidelných intervaloch realizuje proces samohodnotenia a zlepšovania podľa európskeho modelu zlepšovania organizácií verejnej správy – modelu CAF (Common Assessment Framework – Spoločný rámec hodnotenia).

ÚNMS SR je držiteľom medzinárodného titulu Efektívny používateľ modelu CAF (JPG, 5,4 MB) (Effective CAF User), ktorý bol vydaný 12.04.2022 po absolvovaní úspešného hodnotenia.