Zavedené systémy

Politika kvality 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, v súvislosti s  implementáciou systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001: 2016 v rámci národného projektu „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“, zverejňuje pre všetkých svojich zamestnancov, zákazníkov, ako aj pre všetky ostatné zainteresované strany Politiku kvality ÚNMS SR (PDF, 97,3 kB). 


Systém manažérstva kvality 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR sa stal držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001: 2016 (PDF, 64,6 kB). Dňa 28.05.2020 bolo certifikačným auditom preukázané, že Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR zaviedol a aplikuje systém manažérstva kvality, ktorý spĺňa požiadavky normy STN EN ISO 9001: 2016.


Protikorupčná politika 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“ alebo „úrad“) prijal Protikorupčnú politiku ÚNMS SR v nadväznosti na prebiehajúcu implementáciu systému manažérstva proti korupcii v úrade podľa požiadaviek STN ISO 37001: 2019 v rámci národného projektu „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“.

Protikorupčná politika ÚNMS SR je určená pre všetkých jeho zamestnancov, zmluvných partnerov, ako aj pre rezortné a spolupracujúce organizácie. Jej účelom je vymedzenie hlavných zásad a postojov úradu v oblasti predchádzania a boja proti korupcii.

Protikorupčná politika Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (PDF, 630,6 kB)
 


Systém manažérstva proti korupcii

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR sa stal držiteľom certifikátu systému manažérstva proti korupcii podľa STN ISO 37001: 2019 (PDF, 489,4 kB).

V dňoch 29.-30.06.2020 bolo certifikačným auditom preukázané, že Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR zaviedol a aplikuje systém manažérstva proti korupcii, ktorý spĺňa požiadavky normy STN ISO 37001: 2019.