Akreditácia

Akreditácia

Akreditácia je nestranné a nezávislé posúdenie a osvedčenie spôsobilosti subjektu akreditačnou autoritou o tom, že subjekt je spôsobilý vykonávať činnosti špecifikované v osvedčení a trvalo plniť požiadavky spôsobilosti určené príslušným dokumentom.

1. apríla 2023 nadobudol účinnosť zákon č. 53/2023 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody, ktorým sa ruší zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vnútroštátnym akreditačným orgánom Slovenskej republiky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008 , ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 je Slovenská národná akreditačná služba.

Znenie zákona č. 53/2023 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody