Akreditácia

Akreditácia je nestranné a nezávislé posúdenie a osvedčenie spôsobilosti subjektu akreditačnou autoritou o tom, že subjekt je spôsobilý vykonávať činnosti špecifikované v osvedčení a trvalo plniť požiadavky spôsobilosti určené príslušným dokumentom.

Slovenská akreditačná rada

Slovenská akreditačná rada (ďalej len "SAR") je podľa § 18 zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poradný orgán predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len "ÚNMS SR).
 
SAR má za cieľ na strategickej úrovni podieľať sa na tvorbe koncepcie štátnej politiky v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody a podporovať riadne fungovanie akreditačného systému v Slovenskej republike v súlade s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 765/2008. SAR má 15 členov, ktorých vymenúva a odvoláva predseda ÚNMS SR. Členmi SAR sú siedmi nominanti orgánov štátnej správy (ministerstvá), piati nominanti asociácií, združení, zväzov a komory zriadenej osobitným zákonom ako zástupcu podnikateľských subjektov, ktorých produkty a služby sú predmetom výkonu akreditovaných subjektov, dvaja nominanti ÚNSM SR a jeden nominant Slovenskej národnej akreditačnej služby.

Zloženie, úlohy, organizačné zabezpečenie a spôsob rokovania SAR upravuje Štatút a rokovací poriadok Slovenskej akreditačnej rady (PDF, 396,1 kB), ktorý vydal úrad.