Rozvoj skúšobníctva a metrológie (ďalej len "RSaM") je program realizovaný ÚNMS SR, odborom skúšobníctva a metrológie, zameraný v prvom rade na podporu činností súvisiacich s posudzovaním zhody určených výrobkov, skvalitňovanie služieb poskytovaných autorizovanými a notifikovanými osobami v rámci Slovenskej republiky, zvyšovanie informovanosti odbornej verejnosti v oblastiach posudzovania zhody určených a neurčených výrobkov, zvyšovaním ich právneho povedomia v tejto oblasti.

Rovnako aj o podmienkach uvádzania výrobkov na trh v rámci európskeho hospodárskeho priestoru, podmienkach uvádzania výrobkov na trh z tretích krajín, technických požiadavkách na výrobky v zmysle jednotlivých smerníc Nového prístupu a národných právnych predpisov.

Ďalej je program RSaM zameraný na zvyšovanie informovanosti spotrebiteľskej verejnosti o právnych predpisoch súvisiacich s posudzovaním zhody, technických požiadavkách na výrobky, ich označovaní, zvyšovanie povedomia spotrebiteľskej verejnosti pri nákupe určených výrobkov o možnostiach získavania informácií z rôznych zdrojov a podobne.

Plán rozvoja skúšobníctva  vychádza z potrieb systému posudzovania zhody predovšetkým v harmonizovanej oblasti, hlavne z potrieb zabezpečovania činnosti a jednotného postupu autorizovaných, resp. notifikovaných osôb (ďalej len „AO/NO“), pričom sa zohľadňujú aj potreby zahraničnej spolupráce.

Do programu RSaM sa môže zapojiť právnická osoba alebo fyzická osoba so sídlom v Slovenskej republike, ktorá má poverenie ÚNMS SR na vykonávanie posudzovania zhody.

Program RSaM je podľa svojho zamerania rozdelený do nasledovných štyroch oblastí:

 • Medzinárodná spolupráca

 • Príručky a skúšobné metodiky

 • Medzilaboratórne porovnávacie merania (MLPM)

 • Podpora vzdelávania a informatizácie v oblasti SaM

Program RSaM je riadený Metodickým postupom (PDF, 1 MB), ktorý vytvára základný rámec postupov pri vyhlasovaní, realizácii a ukončovaní úloh v závislosti od konkrétnych oblastí.

Účelom metodického postupu je zabezpečiť transparentnosť a jednotný postup Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pri vyhlasovaní jednotlivých úloh v rámci programu rozvoja skúšobníctva a metrológie a zabezpečenie rovnakých podmienok pre každého riešiteľa (spracovateľa) úlohy.

Metodický postup RSaM je záväzný pre všetkých spracovateľov úloh rozvoja skúšobníctva a metrológie. 

Úlohy Programu rozvoja skúšobníctva ametrológie

 • Medzinárodná spolupráca
  ÚNMS SR ako notifikujúca autorita je zodpovedný za jednotný postup NO pri posudzovaní zhody. Z tohto dôvodu sa snaží uľahčiť prístup jednotlivých NO k informáciám či už z legislatívnej alebo odbornej oblasti.
  Vznik a činnosť pracovných skupín NO (ďalej len „PS“) na národnej úrovni je jedným z krokov, ktoré vytvárajú základ kooperácie. Každá NO je povinná oboznamovať sa s novými skutočnosťami v rozsahu svojej notifikácie. Zúčastňovaním sa na činnosti PS, má NO uľahčený prístup k takýmto informáciám či už z príslušných fór NO, pracovných skupín alebo zasadnutí.

 • Príručky a skúšobné metodiky
  Pod kategóriu Príručky a skúšobné metodiky spadajú prevažne úlohy vyplývajúce z potrieb AO/NO a potrieb skúšobníctva všeobecne. Rámcovo to sú:

  1. Príručky

   Príručky alebo interpretačné dokumenty sú vypracovávané pracovnými skupinami Komisie alebo Rady pre lepšie pochopenie ustanovení smerníc EÚ. Dávajú možnosť výrobcom, dovozcom, distribútorom ako aj príslušným orgánom štátnej správy lepšie sa orientovať v danej problematike. Taktiež sú potrebné pri samotnom posudzovaní zhody NO. Pri realizácii úloh z tejto oblasti ide väčšinou o preklad už existujúcich a schválených dokumentov.

   Všetky takto spracované príručky sú zverejňované na stránke ÚNMS SR a voľne dostupné pre odbornú verejnosť a spotrebiteľskú verejnosť.

  2. Skúšobné metodiky

   Prevažne sa jedná o skúšobné postupy, ktoré sa bežne nevykonávajú (napr. jeden, dva krát do roka), ale ich absencia by pre slovenských výrobcov znamenala nedostupnosť príslušnej skúšobnej metodiky na území SR. Všetky takto spracované metodiky sú zverejňované na stránke ÚNMS SR a voľne dostupné pre odbornú verejnosť a spotrebiteľskú verejnosť 

 • Medzilaboratórne porovnávacie merania (MLPM) - kruhové testy
  Úspešné absolvovanie medzilaboratórnych porovnávacích meraní je jednou zo základných požiadaviek na správnu laboratórnu prax každého skúšobného laboratória. Kruhové testy predstavujú dôležité prostriedky integrálneho hodnotenia jeho technickej spôsobilosti. V neposlednej rade sú taktiež zdrojom nových informácií, kontaktov a praktických skúseností.
 • Podpora vzdelávania a informatizácie v oblasti SaM
  Hlavným cieľom je zabezpečiť trvalé vzdelávanie v oblasti posudzovania zhody výrobkov s technickými predpismi. Odborným garantom pri vzdelávaní je ÚNMS SR. Rovnako je dôležité zabezpečiť informovanosť odbornej i širokej verejnosti v oblasti posudzovania zhody ako aj dostatočnú propagáciu subjektov participujúcich v tejto oblasti.

Výstupy z odborných seminárov organizovaných v spolupráci s ÚNMS SR prostredníctvom RSaM sú zverejňované na stránke ÚNMS SR a voľne dostupné pre odbornú verejnosť a spotrebiteľskú verejnosť.