Rozvoj skúšobníctva, technickej normalizácie a metrológie (ďalej len "RSTNaM") je program realizovaný ÚNMS SR, odborom skúšobníctva a technickej normalizácie, zameraný v prvom rade na podporu činností súvisiacich s posudzovaním zhody určených výrobkov, skvalitňovanie služieb poskytovaných autorizovanými a notifikovanými osobami v rámci Slovenskej republiky, zvyšovanie informovanosti odbornej verejnosti v oblastiach posudzovania zhody určených a neurčených výrobkov, zvyšovaním ich právneho povedomia v tejto oblasti.

Rovnako aj o podmienkach uvádzania výrobkov na trh v rámci európskeho hospodárskeho priestoru, podmienkach uvádzania výrobkov na trh z tretích krajín, technických požiadavkách na výrobky v zmysle jednotlivých smerníc Nového prístupu a národných právnych predpisov.

Ďalej je program RSTNaM zameraný na zvyšovanie informovanosti spotrebiteľskej verejnosti o právnych predpisoch súvisiacich s posudzovaním zhody, technických požiadavkách na výrobky, ich označovaní, zvyšovanie povedomia spotrebiteľskej verejnosti pri nákupe určených výrobkov o možnostiach získavania informácií z rôznych zdrojov a podobne.

Plán rozvoja skúšobníctva a technickej normalizácie vychádza z potrieb systému posudzovania zhody predovšetkým v harmonizovanej oblasti, hlavne z potrieb zabezpečovania činnosti a jednotného postupu autorizovaných, resp. notifikovaných osôb (ďalej len „AO/NO“), pričom sa zohľadňujú aj potreby zahraničnej spolupráce.

Do programu RSTNaM sa môže zapojiť právnická osoba alebo fyzická osoba so sídlom v Slovenskej republike, ktorá má poverenie ÚNMS SR na vykonávanie posudzovania zhody.

Program RSTNaM je podľa svojho zamerania rozdelený do nasledovných troch oblastí:

 • Medzinárodná spolupráca

 • Metodika

 • Vzdelávanie a propagácia

Program RSTNaM je riadený Metodickým postupom (PDF, 715,6 kB), ktorý vytvára základný rámec postupov pri vyhlasovaní, realizácii a ukončovaní úloh v závislosti od konkrétnych oblastí.

Účelom metodického usmernenia je zabezpečiť transparentnosť a jednotný postup Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pri vyhlasovaní jednotlivých úloh v rámci programu rozvoja skúšobníctva a technickej normalizácie a zabezpečenie rovnakých podmienok pre každého riešiteľa (spracovateľa) úlohy.

Metodický postup RSTNaM je záväzný pre všetkých spracovateľov úloh rozvoja skúšobníctva, technickej normalizácie a metrológie. 


Úlohy Programu rozvoja skúšobníctva a technickej normalizácie

 • Medzinárodná spolupráca
  ÚNMS SR ako notifikujúca autorita je zodpovedný za jednotný postup NO pri posudzovaní zhody. Z tohto dôvodu sa snaží uľahčiť prístup jednotlivých NO k informáciám či už z legislatívnej alebo odbornej oblasti.
  Vznik a činnosť pracovných skupín NO (ďalej len „PS“) na národnej úrovni je jedným z krokov, ktoré vytvárajú základ kooperácie. Každá NO je povinná oboznamovať sa s novými skutočnosťami v rozsahu svojej notifikácie. Zúčastňovaním sa na činnosti PS, má NO uľahčený prístup k takýmto informáciám či už z príslušných fór NO, pracovných skupín alebo zasadnutí.

 • Metodika
  Pod kategóriu Metodika spadajú prevažne úlohy vyplývajúce z potrieb AO/NO a potrieb skúšobníctva všeobecne. Rámcovo to sú:

  • Príručky
   Príručky alebo interpretačné dokumenty sú vypracovávané pracovnými skupinami Komisie alebo Rady pre lepšie pochopenie ustanovení smerníc EÚ. Dávajú možnosť výrobcom, dovozcom, distribútorom ako aj príslušným orgánom štátnej správy lepšie sa orientovať v danej problematike. Taktiež sú potrebné pri samotnom posudzovaní zhody NO. Pri realizácii úloh z tejto oblasti ide väčšinou o preklad už existujúcich a schválených dokumentov.
   Všetky takto spracované príručky sú zverejňované na stránke ÚNMS SR a voľne dostupné pre odbornú verejnosť a spotrebiteľskú verejnosť.

  • Skúšobné metodiky
   Prevažne sa jedná o skúšobné postupy, ktoré sa bežne nevykonávajú (napr. jeden, dva krát do roka), ale ich absencia by pre slovenských výrobcov znamenala nedostupnosť príslušnej skúšobnej metodiky na území SR.
   Všetky takto spracované metodiky sú zverejňované na stránke ÚNMS SR a voľne dostupné pre odbornú verejnosť a spotrebiteľskú verejnosť.

  • Kruhové testy
   Úspešné absolvovanie medzilaboratórnych porovnávacích meraní je jednou zo základných požiadaviek na správnu laboratórnu prax každého skúšobného laboratória. Kruhové testy predstavujú dôležité prostriedky integrálneho hodnotenia jeho technickej spôsobilosti. V neposlednej rade sú taktiež zdrojom nových informácií, kontaktov a praktických skúseností.

  • Vzdelávanie a propagácia
   Hlavným cieľom je zabezpečiť trvalé vzdelávanie v oblasti posudzovania zhody výrobkov s technickými predpismi. Odborným garantom pri vzdelávaní je ÚNMS SR. Rovnako je dôležité zabezpečiť informovanosť odbornej i širokej verejnosti v oblasti posudzovania zhody ako aj dostatočnú propagáciu subjektov participujúcich v tejto oblasti.

Výstupy z odborných seminárov organizovaných v spolupráci s ÚNMS SR prostredníctvom RSTNaM sú zverejňované na stránke ÚNMS SR a voľne dostupné pre odbornú verejnosť a spotrebiteľskú verejnosť.