Pracovné skupiny notifikovaných osôb

Posudzovanie zhody si vyžaduje úzku spoluprácu medzi notifikovanými osobami, členskými krajinami a Európskou komisiou. Európska komisia prostredníctvom členských krajín zabezpečuje, aby medzi jednotlivými notifikovanými osobami fungovala spolupráca na požadovanej úrovni.

Spolupráca medzi notifikovanými osobami na úrovni Európskej únie je ustanovená pre každý predpis Nového prístupu. Je obmedzená na riešenie technických problémov týkajúcich sa posudzovania zhody s cieľom zabezpečiť jednotné používanie technických ustanovení predpisov Nového prístupu.

Notifikované osoby majú povinnosť plniť úlohy, ktorými ich poverili národné notifikujúce autority. Jednou z dôležitých činností notifikovaných osôb je aj účasť na koordinačných činnostiach organizovaných Európskou komisiou. Notifikované osoby však nie sú povinné osobne sa zúčastňovať zasadnutí pracovných skupín notifikovaných osôb na úrovni Európskej únie, sú však povinné informovať sa o administratívnych rozhodnutiach a dokumentoch, ktoré sú výsledkom rokovaní príslušných pracovných skupín notifikovaných osôb na európskej úrovni a sú povinné pri svojej činnosti sa nimi riadiť a používať ich.

Z dôvodu uľahčenia a zjednodušenia spolupráce majú notifikované osoby v príslušných sektoroch možnosť stretávať sa v pracovných skupinách notifikovaných osôb na národnej úrovni, ktoré predstavujú vhodný priestor na spoločné riešenie problémov a dôležitých otázok a aktívnu výmenu informácií.

Nezúčastňovanie sa notifikovanej osoby na spolupráci (na európskej, resp. národnej úrovni), môže mať za následok odobratie notifikácie.

Na pracovné skupiny notifikovaných osôb sú prizývaní aj zástupcovia rezortu, v rámci ktorého je daný predpis v gescii, ako aj zástupcovia príslušných orgánov dohľadu a tým sa pracovné skupiny notifikovaných osôb stávajú miestom pre koordináciu činností a vyjasňovania technických a iných problémov v rámci daného sektora s cieľom zabezpečiť jednotné používanie technických ustanovení predpisov Nového prístupu a tiež pripravujú jednotné stanoviská k problematikám, ktoré sa aktuálne preberajú na európskej úrovni.

Druh, zloženie, fungovanie pracovných skupín notifikovaných osôb ako aj spoluprácu medzi úradom, príslušnou autorizovanou alebo notifikovanou osobou, orgánom dohľadu nad určenými výrobkami, príslušným ministerstvom alebo ostatným orgánom štátnej správy zodpovedným za príslušný technický predpis z oblasti posudzovania zhody upravuje interný riadiaci akt úradu č. 13 : 2021 - Metodický postup č. 13 (PDF, 802,6 kB), ktorým sa určuje postup spolupráce v rámci pracovných skupín notifikovaných osôb a orgánov dohľadu nad určenými výrobkami. Úrad zriadil: