Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky je verejným obstarávateľom podľa §7 ods.1 písm. a), zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa § 64 a § 117 ods. 6 uvedeného zákona, zverejňuje informácie a dokumenty z procesu obstarávania v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní vo svojom profile na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie

Aktuálne výzvy na verejné obstarávanie 
(v súlade s uznesením vlády SR č. 810/1996)


Zákazky s nízkou hodnotou 

Výzva na predloženie ponuky Zverejnenie výzvy  Lehota predloženia ponuky
NÁKUP TV, PROJEKTORU, VÝPOČTOVEJ TECHNIKY A PRÍSLUŠENSTVA 04.12.2023 08.12.2023 do 10:00

Verejné obstarávanie 

Výzva na predloženie ponuky Zverejnenie výzvy  Lehota predloženia ponuky
Momentálne nie sú aktívne žiadne výzvy