Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky je verejným obstarávateľom podľa §7 ods.1 písm. a), zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa § 64 a § 117 ods. 6 uvedeného zákona, zverejňuje informácie a dokumenty z procesu obstarávania v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní vo svojom profile na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie

Aktuálne výzvy na verejné obstarávanie 
(v súlade s uznesením vlády SR č. 810/1996)


Zákazky s nízkou hodnotou 

Výzva na predloženie ponuky Zverejnenie výzvy  Lehota predloženia ponuky
Momentálne nie sú aktívne žiadne výzvy

Verejné obstarávanie 

Výzva na predloženie ponuky Zverejnenie výzvy  Lehota predloženia ponuky
Momentálne nie sú aktívne žiadne výzvy