Stála medzinárodná komisia na skúšky ručných strelných zbraní (C.I.P.) zabezpečuje plnenie medzivládneho Dohovoru o vzájomnom uznávaní skúšobných značiek ručných strelných zbraní z 1. júla 1969. Dohovor je multilaterálnou dohodou 14 zmluvných strán a jeho depozitárom je Belgické kráľovstvo. Slovenská republika je riadnym členom tohto dohovoru od 20. septembra 1996.

Členstvo SR v C.I.P. je v súlade so zahraničnou politikou Slovenskej republiky a má veľký hospodársky význam predovšetkým pri uznávaní skúšobných značiek a výsledkov skúšok úradného merania. Vytvárajú sa tak primerané podmienky pre podnikateľské subjekty v oblasti výroby, obchodu a skúšok zbraní a streliva pre civilnú časť obyvateľstva. Výsledky činnosti C.I.P. sa premietajú do práce všetkých organizácií zaoberajúcich sa výrobou, skúšaním a predajom ručných strelných zbraní pre civilné osoby, ako aj do legislatívy v tejto sfére činnosti.

Pri plnení funkcie národného sekretariátu Stálej medzinárodnej komisie na skúšky ručných strelných zbraní (C.I.P.) sa ÚNMS SR zameriava na realizáciu procesných a procedurálnych úkonov na medzinárodnej a európskej úrovni. Aktívnou účasťou na rokovaniach jednotlivých subkomisií C.I.P. a priamou informovanosťou o dianí v oblasti zbraní a streliva (meranie tlaku nábojov, definícia kinetickej energie, homologizačné a medzilaboratórne skúšky, komponenty a kontrola streliva, nedeštruktívna kontrola zbraní, nové kalibre) sa zaručuje predovšetkým bezpečnosť používateľov zbraní.