Vnútrokomunitárne pripomienkové konanie - Smernica (EÚ) 2015/1535

Vnútrokomunitárne pripomienkové konanie

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti slúži ako nástroj na predchádzanie vzniku nových prekážok voľného pohybu tovaru, ktoré by mohli vzniknúť prijatím národnej legislatívy týkajúcej sa výrobkov alebo služieb informačnej spoločnosti (technických predpisov v neharmonizovanej oblasti).

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý je technickým predpisom v neharmonizovanej oblasti, musí byť oznámený postupom podľa smernice (EÚ) 2015/1535. Stáva sa predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania, kde pripomienkujúcimi subjektmi sú členské štáty, Komisia a ďalšie subjekty (napr. členské štáty Európskeho združenia voľného obchoduEFTA).

Podľa rozhodnutia Európskeho súdneho dvora C-194/94 v prípade „CIA Security“ (PDF, 232,6 kB)  je technický predpis, ktorý neprešiel oznamovacím postupom podľa smernice (EÚ) 2015/1535, právne nevymožiteľný.

Právny rámec oznamovania podľa smernice (EÚ) 2015/1535

Oznámené návrhy technických predpisov všetkých členských krajín EÚ sú dostupné v databáze Európskej komisie TRIS.

Metodický postup a oznamovacie formuláre

Kontaktné miesto

Kontaktným miestom na výmenu informácii medzi Slovenskou republikou, Komisiou a ostatnými členskými štátmi EÚ je Centrálna jednotka pre smernicu (EÚ) 2015/1535, zriadená na ÚNMS SR. Centrálna jednotka v rámci Slovenskej republiky komunikuje s nominovanými kontaktnými osobami na ministerstvách, ostatných orgánoch štátnej správy a vyšších územných celkoch.

Adresa:
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí 
Centrálna jednotka pre smernicu (EÚ) 2015/1535
P. O. Box 76
Štefanovičova 3
810 05 Bratislava 15

telefón: +421 2 20 907 290
e-mail: 2015.1535@normoff.gov.sk

Dôležité odkazy:
Kontaktné miesto pre výrobky podľa nariadenia (EÚ) 2019/515