FAQ normalizácia

Ako si môžem zakúpiť technické normy?

Technické normy je možné si zakúpiť:

  • osobne v Infocentre úradu na Karloveskej 63 v Bratislave v listinnej podobe,
  • na základe zaslania objednávky na email: shop@normoff.gov.sk v listinnej podobe,
  • prostredníctvom portálu noriem (e-shop) na https://normy.unms.sk v listinnej a v elektronickej podobe,
  • prostredníctvom služby STN online (elektronický prístup k vybraným technickým normám na jeden rok).

Koľko stoja technické normy?

Výška úhrady je určená Vyhláškou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 76/2019 Z. z. o výške úhrady za poskytovanie technickej normy.

Prečo nie sú technické normy zadarmo?

Tvorba technických noriem na európskej (CEN, CENELEC, ETSI) a medzinárodnej (ISO, IEC) úrovni je výsledkom rozsiahleho úsilia účastníkov trhu, ktorí poskytujú odborné znalosti a financujú infraštruktúru technickej normalizácie v Európe aj na globálnom trhu. Koncoví používatelia túto prácu a infraštruktúru podporujú prostredníctvom nákupu ich produktov. Publikácie európskych normalizačných organizácií a medzinárodných normalizačných orgánov sú chránené autorskými právami a súvisiacimi právami na ich využívanie. ÚNMS SR ako člen týchto európskych a medzinárodných normalizačných organizácií je viazaný pravidlami, ktoré neumožňujú sprístupňovať technické normy bezplatne. Princíp odplatného sprístupňovania technických noriem je dôležitý pre udržateľnosť európskeho a medzinárodného normalizačného systému, preto porušenie týchto pravidiel sa považuje za vážne porušenie pravidiel európskych a medzinárodných normalizačných organizácií. Porušenie týchto pravidiel by mohlo mať negatívny dopad na členstvo ÚNMS SR v uvedených organizáciách, vrátane možného vylúčenia z týchto organizácií. Túto skutočnosť reflektuje aj vnútroštátna legislatíva a preto sa technické normy poskytujú za úhradu.

Sú technické normy záväzné? Ak nie, prečo sa teda tvoria?

Nie, technické normy sú dobrovoľné, stanovuje to európska aj národná legislatíva. Technické normy sú všade okolo nás, aj keď o nich nevieme. Príklad široko akceptovaného používania technickej normy je veľkosť A4 pre listy papiera alebo platobná karta, ktorú je možné vložiť do akéhokoľvek bankomatu po celom svete. Technická norma je dokument, ktorý stanovuje požiadavky na konkrétnu položku, materiál, komponent, systém alebo službu, alebo podrobne opisuje konkrétnu metódu alebo postup. Technické normy uľahčujú medzinárodný obchod zabezpečením kompatibility a interoperability komponentov, výrobkov a služieb. Prinášajú výhody podnikom a spotrebiteľom, pokiaľ ide o zníženie nákladov, zvýšenie výkonnosti a zvýšenie bezpečnosti. Uľahčujú transakcie medzi podnikmi (B2B) a medzi podnikateľmi a spotrebiteľmi (B2C) na celom svete. Európske normy pomáhajú podnikom a priemyslu ľahšie obchodovať v rámci európskeho jednotného trhu. Osobitnou kategóriou európskych noriem sú takzvané harmonizované normy, ktoré sú tvorené za účelom podpory európskej legislatívy a zakladajú predpoklad zhody s požiadavkami európskej legislatívy. Výhodou harmonizovaných technických noriem je technický jazyk, v ktorom sú vypracúvané. Podnikateľské subjekty, najmä malé a stredné podniky sa nemusia orientovať v spleti zložitej európskej legislatívy, pretože pri ich použití je predpoklad, že výrobok bude bezpečný, kvalitný a môže byť umiestnený na jednotný európsky trh.

Ako často sa normy aktualizujú a na koho podnet?

V sústave slovenských technických noriem je 80-percentný podiel prevzatých európskych a medzinárodných noriem. Európske a medzinárodné normy sa podrobujú pravidelným systematickým previerkam (každých 5 rokov), ktoré organizačne zabezpečujú centrálne sekretariáty európskych a medzinárodných normalizačných organizácií. V procese previerky sú technické normy posudzované, či sú aktuálne a ich platnosť sa potvrdí na ďalšie obdobie alebo je potrebné ich zmeniť alebo zrušiť. Podnet na revíziu môže byť predložený aj skôr ako v rámci pravidelnej systematickej previerky, napríklad od členov európskych a medzinárodných technických komisií, národných normalizačných orgánov teda ÚNMS SR, Európskej komisie atď. Zjednodušene povedané ako prvé musí byť dohoda na potrebe revízie, t. j. na identifikácii zastaraných a neaktuálnych častí, návrhov na zlepšenie parametrov, postupov technickej normy a následne je vypracovaný pracovný návrh revidovanej technickej normy, ktorý je predložený národným členom európskych a medzinárodných normalizačných organizácií na hlasovanie a pripomienkovanie prostredníctvom elektronickej aplikácie. ÚNMS SR svoje stanovisko a pripomienky hlasuje na základe spätnej väzby od členov národných technických komisií resp. odborníkov, s ktorými úrad uzatvára dohodu o medzinárodnej spolupráci. Previerky pôvodných slovenských technických noriem sú plne v réžii národných technických komisií a sú súčasťou ich ročných plánov práce, resp. v rámci ich strategických vyhlásení, ak ide o dlhodobejší proces.

Ako sa môžem zapojiť do normalizačnej činnosti?

V technickej normalizácii je spolupráca so zainteresovanými stranami kľúčová. Zapájanie odborníkov z rôznych zainteresovaných strán je predpokladom fungovania systému technickej normalizácie na všetkých úrovniach. ÚNMS SR združuje odborníkov v technických komisiách, ktoré sú poradnými a pracovnými orgánmi úradu v oblasti technickej normalizácie. Podobným spôsobom sa organizuje technická práca prakticky vo všetkých európskych aj medzinárodných normalizačných organizáciách. Technické komisie identifikujú potreby v príslušnej oblasti technickej normalizácie, zabezpečujú konkrétnu normalizačnú činnosť vo väzbe na európsku a medzinárodnú normalizáciu, zúčastňujú sa pripomienkového konania k spracovaným úlohám v príslušnej oblasti technickej normalizácie. Odôvodnený návrh na zriadenie technickej komisie môže podať ktorýkoľvek subjekt. Podmienkou na zriadenie technickej komisie je záujem najmenej piatich subjektov aktívne sa zúčastňovať na jej činnosti. Počet členov sa riadi povahou a rozsahom vymedzenej oblasti pôsobnosti technickej komisie, požiadavkou na primerane vyvážené zastúpenie zainteresovaných strán, ako aj požiadavkou na efektivitu a operabilitu práce technickej komisie. Činnosť, práva a povinnosti členov TK je ukotvená v Štatúte a rokovacom poriadku TK, ktorý sa nachádza na webovom sídle ÚNMS SR. 

Aké výhody prináša aktívna účasť na normalizačnej činnosti?

Predovšetkým umožňuje získať cenné informácie o pripravovaných požiadavkách na výrobky, postupy resp. metódy, ktoré sú pretavené do znení pripravovaných noriem a tak získať konkurenčnú výhodu v pripravení sa na zmeny napr. vo výrobných postupoch. Výhodou aktívnej účasti je tiež skutočnosť, že zástupcovia jednotlivých zainteresovaných strán majú možnosť ovplyvniť budúci obsah, a získavajú lepší prehľad o trendoch v sektore alebo oblasti, v ktorej sú aktívni na národnej ako aj medzinárodnej úrovni, držia krok s najnovšími technologickými inováciami, spolupracujú/nadväzujú kontakty so svojimi potenciálnymi zákazníkmi alebo dodávateľmi. Aktívnych odborníkov úrad naďalej víta. Členstvo v TK zriadených pri úrade je bezplatné, čo nie je bežné v rámci národných normalizačných orgánov ostatných krajín (napr. DIN (Nemecko), AFNOR (Francúzsko) alebo ASRO (Rumunsko).

Kto musí podať žiadosť o udelenie súhlasu na citovanie časti slovenskej technickej normy alebo časti technickej normalizačnej informácie?

Zo  zákona č.  60/2018  Z.  z.  o  technickej  normalizácii  vyplýva,  že každý,  kto  chce  citovať (doslovné  uvedenie  znenia) časť slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie, je povinný požiadať Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o udelenie súhlasu na odplatné/bezodplatné citovanie časti slovenskej technickej normy (STN) alebo časti technickej normalizačnej informácie (TNI).

Ako sa podávajú žiadosti o udelenie súhlasu na citovanie časti slovenskej technickej normy alebo časti technickej normalizačnej informácie?

Žiadosti o udelenie súhlasu na citovanie časti slovenskej technickej normy alebo časti technickej normalizačnej informácie sa podávajú prostredníctvom automatizovaného systému, ktorý nájdete na: https://citacie.unms.sk.

Čo sa nepovažuje za citáciu?

Za citáciu sa nepovažuje:

  • uvedenie čísla a názvu STN alebo TNI, alebo uvedenie časti STN alebo TNI, ako je uvedené v bode 5,
  • uvedenie odkazu na jednotlivé články, tabuľky vzorce...... atď. STN alebo TNI,
  • parafrázovanie časti STN alebo TNI,
  • vlastný  preklad  do  slovenského  jazyka  (pričom  príslušná  STN  alebo  TNI  je  prijatá  do  sústavy  STN v inom ako štátnom jazyku),
  • ak  ide  o použitie časti  STN  alebo  TNI  na interné  potreby  žiadateľa  (napríklad  interné  riadiace  akty, pokyny alebo iné interné dokumenty v, ktoré nie sú určené ani prístupné verejnosti), ktorý má STN alebo TNI poskytnutú v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe,
  • ak STN  alebo  TNI  uvádza,  že  text,  obrázok  (piktogram)  symbol,  tabuľka,  vzorec,  atď. musí  byť z hľadiska dodržania bezpečnosti uvedený na výrobku, prípadne v návode k predmetnému výrobku.