Pravidlá a požiadavky týkajúce sa výrobkov

Pravidlá a požiadavky týkajúce sa výrobkov

 
Aby mohol byť výrobok uvedený na trh Európskej únie, vrátane Slovenskej republiky, musí byť bezpečný. To znamená, že musí byť v súlade so všetkými pravidlami (požiadavkami), ktoré sa naň vzťahujú. Pravidlá môžu byť harmonizované alebo neharmonizované.
 
Harmonizované pravidlá
V súčasnosti je väčšina pravidiel pre výrobky v EÚ harmonizovaná. To znamená, že vo všetkých krajinách EÚ sa uplatňujú rovnaké pravidlá. Môžu sa uplatňovať napríklad na skupiny výrobkov uvedené v zozname harmonizovaných technických predpisov. Časť týchto predpisov predstavuje európsku legislatívu Nového prístupu a výrobky, na ktoré sa vzťahujú, sú určenými výrobkami podľa zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov platné v Slovenskej republike.

Informácie o vnútroštátnych (slovenských) predpisoch implementujúcich EÚ predpisy o pravidlách a požiadavkách týkajúcich sa výrobkov je možné vyhľadať na stránke:  Harmonizované pravidlá - implementácia EÚ predpisov.

Požiadavky na výrobky harmonizované na úrovni EÚ je možné vyhľadať v databáze Trade Helpdesk, v ktorej sa nachádzajú informácie o:
• predpisoch a pravidlách týkajúcich sa konkrétneho výrobku,
• orgánoch, na ktoré je možné sa obrátiť s otázkami o osobitných požiadavkách na výrobky, a
• sadzbách DPH a spotrebných daní pre konkrétny výrobok v krajine predaja v rámci EÚ.

Požiadavky na výrobky sa v databáze Trade Helpdesk vyhľadávajú podľa colných kódov. Ak colný kód nie je známy, je ho možné vyhľadať podľa názvu konkrétneho výrobku pomocou integrovaného vyhľadávača.


Neharmonizované pravidlá
Ak sa na konkrétne výrobky nevzťahujú žiadne právne predpisy EÚ alebo sa vzťahujú len čiastočne, na niektoré aspekty výrobkov, ide o neharmonizovanú oblasť. Ak neexistujú pravidlá platné pre celú EÚ, jednotlivé krajiny môžu uplatňovať vlastné špecifikácie (pravidlá), ktoré sa môžu v jednotlivých krajinách EÚ líšiť. V takom prípade stačí, ak sa dodržia predpisy platné v tej krajine EÚ, v ktorej sa výrobky uvádzajú na trh.

To znamená, že výrobky, ktoré boli legálne umiestnené na trh v jednom členskom štáte a ich výrobca sa rozhodne umiestniť ich na trh v ďalšom členskom štáte, už nemusia spĺňať špecifické podmienky stanovené v členskom štáte, do ktorého chce výrobok dovážať. Okrem prípadov, keď členský štát stanovil tieto špecifické požiadavky za účelom ochrany verejného zdravia, životného prostredia alebo ochrany spotrebiteľov, a pod.

Informácie o vnútroštátnych (slovenských) predpisoch vzťahujúcich sa na výrobky v neharmonizovanej oblasti je možné vyhľadať na stránke Neharmonizované pravidlá.

Pri uvádzaní tzv. neharmonizovaných výrobkov na trh sa uplatňuje zásada vzájomného uznávania.


Slovenské technické normy
Informácie o slovenských technických normách: Portál noriem.


SOLVIT
V prípade problémov pri uplatňovaní práv na vnútornom trhu Európskej únie, vrátane problémov so vzájomným uznávaním pri uvádzaní výrobkov na trh v inom členskom štáte EÚ, je možné obrátiť sa na SOLVIT. Je to sieť na neformálne riešenie problémov, ktorým čelia občania alebo podnikatelia, ktorá vznikla z iniciatívy Európskej komisie. V Slovenskej republike zabezpečuje úlohy siete SOLVIT Úrad vlády Slovenskej republiky.

Kontakt
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Odbor skúšobníctva a európskych záležitosti
Kontaktné miesto pre výrobky
P.O.Box 76
Štefanovičova 3
810 05 Bratislava
productinfo@normoff.gov.sk
https://www.normoff.gov.sk/stranka/54/kontaktne-miesto-pre-vyrobky/